ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอัศวินศรีบุรินทร์๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๘๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรโกสินธ์รูปล้วน๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๘๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรธงชัยปุณประวัติ๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรวิวัฒน์ตอเสนา๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรอาทิตย์ดาทอง๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรสมพรคงชนม์๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรอุทัยวงศ์คำแก้ว๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๘.สามเณรสมบัติธูปพุทธา๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๙.สามเณรสนทยาโวลา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๐.สามเณรคนองปาลวัฒน์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๑.สามเณรเปรมมาลารัตน์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๒.สามเณรประสิทธิ์ศรีหนองโคตร๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๓.สามเณรสมเกียรติเกษมณี๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๔.สามเณรราวีก้องเสียง๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๕.สามเณรสมยศศรีเชียงสา๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๖.สามเณรไพบูลย์หงษ์โต๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๗.สามเณรสมอนขุนศิริ๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๘.สามเณรปรีชาหอมกลิ่น๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๙.สามเณรขวัญชัยน้อยโนนเมือง๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๐.สามเณรวิชิตทองนอก๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๑.สามเณรบุญเลี้ยงดวงดี๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๒.สามเณรระวีศิริวรรณ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๓.สามเณรสว่างมะลิมาศ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๔.สามเณรสงัดวาปี๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๕.สามเณรปรีชาเพชรไพทูล๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสัญญาสายจำปา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๗.สามเณรเปรมชัยบุญครอง๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๘.สามเณรกิตติพงษ์ภูมิรา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๙.สามเณรบุญญฤทธ์ครึ้มค้างพลู๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๐.สามเณรวชิรวรรชน์นรสาร๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๑.สามเณรบุญเท่งภูกิ่งนา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๒.สามเณรสรพงษ์ทองทัน๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๓.สามเณรบุญส่งสารโพธิ์พันธ์๑๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๔.สามเณรสุรัตน์เย็นเสมอ๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๕.สามเณรสมคิดขันมี๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๙ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๖.สามเณรสุขวรรค์วรรณพฤกษ์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๗.สามเณรคะนองพิลุน๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๘.สามเณรนิรุตใจบุญ๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๙.สามเณรสมยศสกุลไทย๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๐.สามเณรชินวุธอาจวิชัย๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๑.สามเณรวิทยาชรารัตน์๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๒.สามเณรธวัฒน์ชัยเดชสุรินทร์๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๓.สามเณรภิญโญศรีเแก้ว๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๔.สามเณรชัชวาลย์ถึงแสง๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๕.พระมหาจรัลอุฏฺฐาโนสร้อยสังวาลย์๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๖.พระมหาเกษมสันติ์ฐานิสฺสโรภูติรักษ์๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๗.พระมหาบุญชนะฐิตวํโสวงษ์ชู๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๑ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๘.พระมหามานะญาณสิริวงษ์ประกรคำ๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๙.พระมหาอภัยฐิตวีริโยมูลสาร๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๓ป.ธ.๘๒๕๔๒
๕๐.สามเณรอาทิเช่นนาขันดี๒๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔ป.ธ.๘๒๕๔๒