ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกิตติพิชญ์สุภทฺโทจันทร์ภูเขียว๓๐บัวขวัญนนทบุรี๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระสุริยนต์สิริยนฺโตพรชัย๒๕บัวขวัญนนทบุรี๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.พระสุริวัฒน์ปญฺญาธโรช้างจันทร์๔๕บัวขวัญนนทบุรี๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.พระพิเชษฐ์สีลเตโชช่างฉาย๓๙บัวขวัญนนทบุรี๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.พระสำรวยเตชปญฺโญกองยอด๔๐บัวขวัญนนทบุรี๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.พระวีระนิปโกปวนสุรินทร์๓๘บัวขวัญนนทบุรี๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรชัชวาลทองจันทร์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.พระปลัดวินัยสจฺจวโรปัญญาทอง๔๔๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.พระกฤษดาฐิตายุโกอุดมรุ่งขจรชัย๓๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.พระจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์๕๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.พระสุขุมคนฺธสาโรอุ้ง๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรสมศักดิ์น้อยบัว๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรวิทวัสยอดสมใจ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรณัฐวุฒิเอกศักดิ์๑๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.พระสมศักดิ์ผลสมฺปนฺโนโกศลศุภลักษณ์๕๒๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๖.พระเสาร์แก้วสุภวโรเจริญสุข๓๐๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๗.พระแดนฐิตธมฺโมกาละปัก๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๘.พระประเสริฐญาณสาโรสิงห์ชัย๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๙.พระธนากรสิริปญฺโญขาวสะอาด๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๐.พระอติเทพจนฺทธมฺโมแหยมแก้ว๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๑.พระสันติญาณิสฺสโรกองขุนทด๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๒.พระกฤษฎาวํสสุวณฺโณพงษ์สุวรรณ๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๓.สามเณรมลทองอภัยศิลา๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.สามเณรเพชรปัสสาสุ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรอุดรโนนน้อย๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรทนงศักดิ์พาบุรี๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.พระไพศาลสุทฺธิสทฺโธเจริญสม๒๘บัวขวัญนนทบุรี๖๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.พระมาโนชย์สุทฺธสทฺโธมะลิจันทร์๒๗บัวขวัญนนทบุรี๖๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.พระวัศพลธมฺมปูชโกนันตะชัย๒๗บัวขวัญนนทบุรี๖๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรบุญเทียนเข็มพรมลี๒๐บัวขวัญนนทบุรี๖๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.สามเณรวิทวัสหมื่นแก้วทอง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๖๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๒.สามเณรอภิทักษ์รองศักดิ์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๖๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๓.สามเณรศิริชัยไทยสะเทือน๑๕บัวขวัญนนทบุรี๖๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๔.พระมหาปัญญาปญฺญาวโรโพนสีสม๓๓๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๕.พระมหาสอมสงฺฆตฺเถโรเวือน๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๖.พระมหายีมวินยธโรพงศ์๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.พระมหาปรีชาสุเมโธพรนิคม๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.พระมหาเกรียงไกรฐิตลาโภจรัลพาณิช๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.สามเณรอนุภาพจันทะสน๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.สามเณรพลศักดิ์คุณสาร๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรนพพลเอียดคง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๒.พระมหาจรูญนริสฺสโรอินทอง๕๓บัวขวัญนนทบุรี๕๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๓.พระมหาสาวินฐานวีโรสำเนียง๒๙บัวขวัญนนทบุรี๕๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๔.พระมหาก้องเกียรติอธิปญฺโญยวงปรางค์๔๗บัวขวัญนนทบุรี๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๕.พระมหาศิริชัยสิริปญฺโญสารักษ์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๖.พระมหาประภาสขนฺติโสภโณพลไกร๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๗.พระมหาสมควรจนฺทูปโมบุญสม๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๘.พระมหาบุญสองสุทนฺโตประเทือง๓๕บัวขวัญนนทบุรี๔๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๙.พระมหาคูณจิรสีโลเกียบสันเทียะ๒๘บัวขวัญนนทบุรี๔๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๐.พระมหาอำนวยสุเมธโสหนทอง๒๘บัวขวัญนนทบุรี๔๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๑.สามเณรกิตติราชจันทร์พ้อ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๔๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๒.พระมหามุนีสิริธมฺโมเสก๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๘๑ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๓.พระมหาสมควรสุทสฺสโนเซ่งใจดี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๔.พระมหาแสงแก้วอภโยประธาน๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๕.สามเณรชูศักดิ์ศรีทอง๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๖.สามเณรสมชายเพ็งแจ่ม๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๗.พระมหายนต์ธมฺมรกฺขิโตกรงทอง๓๗๑๑บัวขวัญนนทบุรี๑๐๘ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๘.พระมหาสุขุมสุวณฺณปญฺโญสวัสดิ์๓๔๑๑บัวขวัญนนทบุรี๑๐๙ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๙.พระมหามนัสกนฺตสีโลด่างพล้อย๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๑๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๐.พระมหารุ่งเรืองจิตฺตานุรกฺขีหล้าธรรม๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๑.พระมหานิติพลปิยสีโลนิติพลานุวัฒน์๓๕๑๕บัวขวัญนนทบุรี๕๗ป.ธ.๙๒๕๕๐