ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอภิชาติอภิชาโตหินทอง๔๑๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระมานะขนฺติมโนมณีจินดา๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๑๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระลิมอาภากโรเตือนสติ๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๑๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระปรีชาถาวโรทุ้ยสี๕๒บัวขวัญนนทบุรี๓๑๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์๕๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระสรรเสริญภูริปญฺโญราศรี๓๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.สามเณรวุฒิชัยนายเป๒๐บัวขวัญนนทบุรี๓๒๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรเก็บลุงลาย๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรพัฒนาโซ่เมืองแซะ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรยี่นวลนามอู๋๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรสิทธิศักดิ์ศรีหวัง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๒๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรศักดาบุญรักษ์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรแสงใจคำ๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรคมสันอินทรพรหม๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.พระสมพงษ์ธมฺมทินฺโนศิริทรัพย์๓๗๑๐บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.พระฮอนอาวุธทปฺปญฺโญเภือง๓๑บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.พระฑิจถากรอาจิตปุญฺโญพลับพฤกษ์๓๔บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.พระชัยยะชาตเมธีอยู่อินทร์๔๙บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.พระสงัดจนฺทโชโตพรหมลิ๓๕บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.พระวิชัยจนฺทวโรลุงออง๒๙บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.พระนิคมนิมฺมโลประทุมจิตร์๔๑บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.พระสำคัญจนฺทเมธีอ้วน๒๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.พระสาเวินสาสนรกฺขิโตเจ๊าะ๒๕บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.พระสาริทธิ์สุรกฺขิโตสวน๒๓บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรณภัทรวงศ์สุรินทร์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรประจวบแถวกระโทก๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรยุทธนาเฮ้าตา๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญกล้า๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรณัฐวุฒิบัวสุวรรณ์๑๕บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.พระนิ่มเขมานนฺโทเขียว๓๒๑๒บัวขวัญนนทบุรี๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๑.พระสุนทรสุนฺทโรลุงโยง๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๒.สามเณรวิเชียรบุญเกษม๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๓.สามเณรจันทราบุรี๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๔.สามเณรวันเฉลิมคนสัตย์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๕.สามเณรศรายุทธกุยเล้ง๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๖.พระหลวงปญฺญานนฺโทบุญมี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๗.พระฐาวุฒิฐานวุฑฺโฒไพรสณฑ์๕๐บัวขวัญนนทบุรี๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๘.พระดาราอาภากโรเจ้า๒๕บัวขวัญนนทบุรี๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๙.พระสุเกือนวฑฺฒปฺปญฺโญขันท์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๐.สามเณรเล็กกุ่งนะ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๑.สามเณรเสกศักดิ์เส้นถั่ว๑๕บัวขวัญนนทบุรี๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๒.พระมหาสอนทนฺตจิตฺโตแซมทอง๔๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๓.พระมหาสมพารจิตฺตสํวโรแสวงผล๓๐บัวขวัญนนทบุรี๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๔.พระมหากิ่งศักดิ์สทฺธจาโคหนูทอง๔๑บัวขวัญนนทบุรี๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๕.พระมหาคำตาจนฺทสาโรศรีหวัง๓๗บัวขวัญนนทบุรี๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๖.พระศรีวรรณสิริธมฺโมสงวนศรี๒๖บัวขวัญนนทบุรี๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๗.พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีซอหนั่นต๊ะ๒๓บัวขวัญนนทบุรี๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๘.พระมหาสุมนสุมโนแซ่จัง๒๓บัวขวัญนนทบุรี๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๔๙.สามเณรชานนท์ปัญญากิจ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๐.สามเณรนฤเบศษรจันทร์ศรี๑๙บัวขวัญนนทบุรี๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๑.สามเณรอานนท์ชินต๊ะ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๒.สามเณรกฤษดากรจิ่ง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๓.พระมหาปาราเมศปิยปาโลพรมฆ้อง๔๙บัวขวัญนนทบุรี๔๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๔.พระมหาสุขุมคนฺธสาโรอุ้ง๒๗บัวขวัญนนทบุรี๔๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๕.พระมหาสำณางสุรกฺขิโตนวน๒๕บัวขวัญนนทบุรี๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๕๖.สามเณรธีระแหวนวิเศษ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๕๗.สามเณรอานนท์แท่นมณี๑๘บัวขวัญนนทบุรี๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๕
๕๘.พระมหาศุภชัยสุภาจาโรพิริยะ๕๓๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๕๙.พระมหาวาสนาคุณวฑฺโฒเส็ง๓๕๑๒บัวขวัญนนทบุรี๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๐.พระมหาอำนวยพรธีรธมฺโมทองบาง๓๓๑๓บัวขวัญนนทบุรี๗๘ป.ธ.๖๒๕๕๕
๖๑.พระมหาศิริพงษ์ถาวรธมฺโมสุริโย๔๒บัวขวัญนนทบุรี๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๕
๖๒.พระมหาสุมนต์สุรปญฺโญลิขิต๓๐บัวขวัญนนทบุรี๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๕
๖๓.พระมหารุ่งอรุณอรุณโชติวงศ์พิทักษ์๓๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒ป.ธ.๙๒๕๕๕