ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระไสววิสารโทฮุยอวน๔๖๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระสมุห์เกรียงไกรอธิมุตฺโตเขียวสี๔๒๑๓บัวขวัญนนทบุรี๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระพิชิตชัยสุขิโตจุลรัมย์๔๔บัวขวัญนนทบุรี๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๓๖บัวขวัญนนทบุรี๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๒๙๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.พระอางคมฺภีรสาโรโอม๒๕บัวขวัญนนทบุรี๒๙๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.พระจิรพงษ์โอภาโสชื่อเกษม๓๘บัวขวัญนนทบุรี๒๙๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรภานุพงษ์ยะวงศ์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๒๙๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรสมณางคูณ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรชาติชายมงแก้ว๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรณัฐวุฒิรอดแขก๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรเมธีสมานรักษ์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรปางปอนสงวนศรี๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรบุญญฤทธิ์ยืนยง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรธีระพลหนูแก้ว๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๐๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรวีระแหวนวิเศษ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๐๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรธนายุตกุ่งน๊ะ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๐๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรปิยะพรชัย๑๔บัวขวัญนนทบุรี๓๐๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.พระสุชาติสาสนรโตสุขแงด๓๐บัวขวัญนนทบุรี๒๐๑๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.พระตึกกุสลมโนเสมือต๓๑บัวขวัญนนทบุรี๒๐๑๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.พระจุฑาวัฒน์วิริยญาโณสุดหล้า๒๖บัวขวัญนนทบุรี๒๐๒๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรกุศลกี๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๐๒๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรเวโรจน์น้ำทอง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๐๒๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.พระนารินทร์จรณธมฺโมญาณวัฒน์๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๕.พระมานะขนฺติมโนมณีจินดา๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๖.พระลิมอาภากโรเตือนสติ๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๗.พระฑิจถากรอาจิตปุญฺโญพลับพฤกษ์๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๘.พระสงัดจนฺทโชโตพรหมลิ๓๖บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๙.พระทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์๕๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๐.พระธนพลธนธีโรทองฟัก๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๑.สามเณรวุฒิชัยนายเป๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๒.สามเณรเก็บลุงลาย๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๓.สามเณรณภัทรวงศ์สุรินทร์๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๔.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญกล้า๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๕.สามเณรสุวัฒนาชินเยียวยา๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๖.พระอภิชาติอภิชาโตหินทอง๔๒๑๖บัวขวัญนนทบุรี๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๗.พระวิชัยจนฺทวโรลุงออง๒๙บัวขวัญนนทบุรี๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๘.สามเณรยุทธนาเฮ้าตา๑๘บัวขวัญนนทบุรี๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๙.สามเณรแสงใจคำ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๐.พระมหาสุรศักดิ์สุจิณฺโณพงษ์ดี๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๑.พระมหาวันชัยฐานธมฺโมตรีสุวรรณ๕๖บัวขวัญนนทบุรี๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๒.พระมหาฐาวุฒิฐานวุฑฺโฒไพรสณฑ์๕๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๓.พระมหาทรงชัยมหาชยเมธีสุมรัมย์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๔.สามเณรวิเชียรบุญเกษม๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๕.สามเณรศรายุทธกุยเล้ง๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๖.สามเณรวันเฉลิมคนสัตย์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๗.สามเณรสุริยันผิวสุข๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๘.สามเณรเสกศักดิ์เส้นถั่ว๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๙.พระมหาทองดีสีลสมฺปนฺโนเจริญราช๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๔๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๐.พระมหาทนงศักดิ์อารยฺธมฺโมพาบุรี๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๑.พระมหาเสกมงฺคลปาโลยีว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๒.พระมหาจันทราเมธิโกบุรี๒๒บัวขวัญนนทบุรี๔๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๓.สามเณรเนติพงษ์คิดชนะ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๔๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๔.พระมหาคำตาจนฺทสาโรศรีหวัง๓๘บัวขวัญนนทบุรี๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๕.พระมหาสุวรรณสุวณฺณรํสีแก่นคำ๒๒บัวขวัญนนทบุรี๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๖.พระมหาสมพารจิตฺตสํวโรแสวงผล๓๑๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๗.พระมหากิ่งศักดิ์สทฺธจาโคหนูทอง๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๘.พระมหามานิตย์ธมฺมธีโรวีรพล๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๙.สามเณรนฤเบศษรจันทร์ศรี๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๖๐.สามเณรสุรพลจุดโต๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๖๑.สามเณรอานนท์แท่นมณี๑๙บัวขวัญนนทบุรี๗๖ป.ธ.๖๒๕๕๖