ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทิพย์ญาณวโรสุขขา๓๗๑๖บัวขวัญนนทบุรี๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระผดุงวรปญฺโญจันทศร๖๔บัวขวัญนนทบุรี๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระสันติฐิตธมฺโมเชื้อคำฮด๒๗บัวขวัญนนทบุรี๔๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระบุญเอมอตฺตปาโลญิล๒๔บัวขวัญนนทบุรี๔๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.พระศุภณัฐปิยภาณีสันสอน๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.พระสมประสงค์จนฺทโสภโณมูลขำ๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.พระอนุชาสจฺจญาโณแพงแสง๓๐บัวขวัญนนทบุรี๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.พระเสาเหียงสิริปณฺฑิโตชี๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.พระอภิชาติจิตฺตโสภโณโพธิกุล๒๓บัวขวัญนนทบุรี๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.พระพงษ์ศักดิ์มหาลาโภทองภิลา๒๘บัวขวัญนนทบุรี๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรมนตรีนาคสิงห์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรสาวิทย์ปิ่นทอง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรอุดมวิเชียง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๔๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรจิรายุทธกิตติรัตน์๑๕บัวขวัญนนทบุรี๔๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.พระเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้ง๔๙บัวขวัญนนทบุรี๒๖๙๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.พระสุตนฐิตสํวโรหอมหวล๓๗บัวขวัญนนทบุรี๒๖๙๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.พระคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่น๓๔บัวขวัญนนทบุรี๒๖๙๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรวันชัยอินกลับ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๖๙๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.พระณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๓๗บัวขวัญนนทบุรี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๐.พระจุฑาวัฒน์วิริยญาโณสุดหล้า๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๑.สามเณรกุศลกี๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๒.สามเณรเมธีสมานรักษ์๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๓.พระตึกกุสลมโนเสมือต๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๔.พระตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตง๓๔บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๕.พระพัฒนาอินฺทปญฺญาวุฑฺฒิโซ่เมืองแซะ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๖.พระภานุพงษ์สุทฺธปญฺญาวุฑฺฒิยะวงศ์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๗.สามเณรยี่นวลนามอู๋๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๘.สามเณรณัฐวุฒิรอดแขก๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๐๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๒๙.สามเณรวิยุมงคลโนน๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๐๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๐.สามเณรธีระพลหนูแก้ว๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๐๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๑.สามเณรปิยะพรชัย๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๐๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๒.พระมหาอภิชาติอภิชาโตหินทอง๔๓๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๓.พระมหาหลวงปญฺญานนฺโทบุญมี๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๔.พระมหามานะขนฺติมโนมณีจินดา๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๕.พระมหาฑิจถากรอาจิตปุญฺโญพลับพฤกษ์๓๖บัวขวัญนนทบุรี๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๖.พระมหาวิชัยจนฺทวโรลงออง๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๗.พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิม๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๘.พระมหาธนพลธนธีโรทองฟัก๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๓๙.พระมหาวุฒิชัยฐิตปญฺญาวุฑฺฒินายเป๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๐.สามเณรเก็บลุงลาย๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๑.สามเณรสุวัฒนาชินเยียวยา๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๒.สามเณรณภัทรวงศ์สุรินทร์๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๓.สามเณรแสงใจคำ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๔.พระมหานิ่มเขมานนฺโทเขียว๓๓๑๓บัวขวัญนนทบุรี๔๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๕.พระมหารินทร์จรณธมฺโมญาณวัฒน์๓๐๑๐บัวขวัญนนทบุรี๔๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๖.พระมหาลิมอาภากโรเตือนสติ๓๐บัวขวัญนนทบุรี๔๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๗.พระมหาทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์๕๙บัวขวัญนนทบุรี๔๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๘.สามเณรยุทธนาเฮ้าตา๑๙บัวขวัญนนทบุรี๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๔๙.พระมหาสุมนสุมโนแซ่จัง๒๕บัวขวัญนนทบุรี๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๐.พระมหาทนงศักดิ์อารยธมฺโมพาบุรี๒๓บัวขวัญนนทบุรี๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๑.พระมหาศรายุทธพฺรหฺมปญฺญาวุฑฺฒิกุยเล้ง๒๐บัวขวัญนนทบุรี๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๒.สามเณรเสกศักดิ์เส้นถั่ว๑๖บัวขวัญนนทบุรี๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๓.สามเณรสุริยันผิวสุข๑๗บัวขวัญนนทบุรี๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๔.พระมหาฐาวุฒิฐานวุฑฺโฒไพรสณฑ์๕๑บัวขวัญนนทบุรี๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๕.พระมหาเสกมงฺคลปาโลยีว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๒๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๖.พระมหาวิเชียรปญฺญาสาโรบุญเกษม๒๑บัวขวัญนนทบุรี๒๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๕๗.พระมหากฤษฎาวํสสุวณฺโณคงสุวรรณ๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๕๗
๕๘.พระมหาศตวรรษคุณากโรลีพรม๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๗
๕๙.พระมหากิ่งศักดิ์สทฺธจาโคหนูทอง๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๐.พระมหาคำตาจนฺทสาโรศรีหวัง๓๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๑.พระมหามานิตย์ธมฺมธีโรวีรพล๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๒.พระมหาสำณางสุรกฺขิโตนวน๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๓.พระมหาอุดรฐิตวณฺโณโนนน้อย๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๔.สามเณรนฤเบศษรจันทร์ศรี๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๕.สามเณรกิตติศักดิ์กิ่งเพชร๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๗
๖๖.พระมหาอำนวยสุเมธโสหนทอง๓๕๑๒บัวขวัญนนทบุรี๖๕ป.ธ.๗๒๕๕๗