ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประพนน์พนฺธวิชฺโชชูจำปา๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระณรงค์ฤทธิ์อธิปุญฺโญแก้วกัณหา๔๑บัวขวัญนนทบุรี๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระธนภัทรธมฺมพโลพรมฉิม๔๑บัวขวัญนนทบุรี๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระภาณุญาณวโรเพชรนิล๓๔บัวขวัญนนทบุรี๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระปฐมพงศ์ปฐมวํโสมูลลี๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระประเสริฐสิรินฺธโรดีสถาน๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.พระสมพงศ์โชติวโรศิริปัญญา๓๙บัวขวัญนนทบุรี๑๗๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.พระภานุพงศ์ภานุวํโสใจพรม๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๗๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.พระเอกชัยสมาจาโรขันแก้ว๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๗๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรหว่าคิม๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรพงษ์พลนินธิราช๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรเพชรโทธรรมกิจ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรหองวันบุญเกษม๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรสรวุฒิอุ่นพันธ์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรวันดีเบือน๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรธีรวัฒน์ขอพูลเฉลา๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรปรีชาสุขจิตร๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรวิชัยสมบุญ๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรสุรเดชเรืองรัมย์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.สามเณรวรากรพรหมลิ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๙๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.สามเณรสมจิตส้อจิ่ง๑๔บัวขวัญนนทบุรี๑๙๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.สามเณรวันจักรีเหลืองภิรมย์๑๔บัวขวัญนนทบุรี๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.พระสิทธิโชคสุเมโธกมลวุฒิพงศ์๔๕บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.พระกิตติพงษ์กิตฺติวํโสผลฤทธ์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์แทนเต๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.สามเณรภูมิพิลักษณ์เผื่อแผ่๑๔บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.พระจิรพงษ์โอภาโสชื่นเกษม๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.พระสันติฐิตธมฺโมอธิษฐ์โภคกูล๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.พระสุธาเขมโสภโณรุณ๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๐.พระเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้ง๕๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๑.พระสุตนฐิตฺสํวโรหอมหวล๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๒.พระพงษ์ศักดิ์มหาลาโภทองภิลา๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๓.พระศุภณัฐปิยภาณีสันสอน๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๔.พระคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่น๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๕.พระอนุชาสจฺจญาโณแพงแสง๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๖.พระอภิชาติจิตฺตโสภโณโพธิกุล๒๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๗.พระเส่าเฮียงสิริปณฺฑิโตชี๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๘.พระสุชาติอธิปญฺโญเสรง๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๙.พระภูตะวันภูริปญฺโญชินคำ๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๐.สามเณรสมณางคูณ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๑.สามเณรณัฐวุฒิบัวสุวรรณ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๒.สามเณรสาวิทย์ปิ่นทอง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๓.สามเณรวันชัยอินกลับ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๔.พระไสววิสารโทฮุยอวน๔๘๒๐บัวขวัญนนทบุรี๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๕.พระผดุงวรปญฺโญจันทศร๖๕บัวขวัญนนทบุรี๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๖.พระเผินปสนฺโนคชกฤษ๔๗บัวขวัญนนทบุรี๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๗.สามเณรบุญญฤทธิ์ยืนยง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๘.พระมหาณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๙.พระมหาตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตง๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๐.พระมหาโบราอภิรติมน๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๑.พระมหาจุฑาวัฒน์วิริยญาโณสุดหล้า๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๒.พระมหาภานุพงษ์สุทฺธปญฺญาวุฑฺฒิยะวงศ์๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๓.สามเณรเมธีสมานรักษ์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๔.สามเณรธีระพลหนูแก้ว๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๕.พระมหาสาธิตจิตฺตปาโลอึ่งฮวบ๔๕บัวขวัญนนทบุรี๕๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๖.พระมหานารินทร์จรณธมฺโมญาณวัฒน์๓๒๑๑บัวขวัญนนทบุรี๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๕๗.พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีซอหนั่นต๊ะ๒๖บัวขวัญนนทบุรี๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๘
๕๘.พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิม๒๙บัวขวัญนนทบุรี๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๕๙.พระมหาวุฒิชัยฐิตปญฺญาวุฑฺฒินายเป๒๓บัวขวัญนนทบุรี๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๐.พระมหาอานนท์ญาณธมฺมทสฺสีชินต๊ะ๒๔บัวขวัญนนทบุรี๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๑.พระมหามานะขนฺติมโนมณีจินดา๓๑บัวขวัญนนทบุรี๒๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๒.พระมหาลิมอาภากโรเตือนสติ๓๒บัวขวัญนนทบุรี๒๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๓.พระมหาเก็บจิตฺตธมฺมทสฺสีลุงลาย๒๒บัวขวัญนนทบุรี๒๔๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๔.สามเณรณภัทรวงศ์สุรินทร์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๖๕.พระมหาฐาวุฒิฐานวุฑฺโฒไพรสณฑ์๕๓บัวขวัญนนทบุรี๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๖๖.พระมหาสุมนสุมโนแซ่จัง๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๖๗.พระมหาวิเชียรปญฺญาสาโรบุญเกษม๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๖๘.สามเณรสุรพลจุดโต๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๖๙.สามเณรเสกศักดิ์เส้นถั่ว๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๗๐.พระมหาสุมนต์สุรปญฺโญลิขิต๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๕๘ป.ธ.๗๒๕๕๘
๗๑.สามเณรอานนท์แท่นมณี๒๑บัวขวัญนนทบุรี๕๙ป.ธ.๗๒๕๕๘
๗๒.พระมหาประภาสขนฺติโสภโณพลไกร๓๗๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๘ป.ธ.๘๒๕๕๘