ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมภาสิริธมฺโมอุ่นพิมพ์๕๒๑๑บัวขวัญนนทบุรี๑๙๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระฑลขพรรธน์คุณวโรอินทร์ม่วง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๙๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระอนุชิตอนุตฺตโรม่วงอ่อน๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๙๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระสุธรรมอนีโฆเมืองแก้ว๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระถ่องแท้ถิรธมฺโมกัลยาณบุตร๖๓บัวขวัญนนทบุรี๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.พระกวีวัฒน์ฐานวฑฺฒโนรัตนสุวรรณโชโต๓๔บัวขวัญนนทบุรี๒๐๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.พระวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชย๓๐บัวขวัญนนทบุรี๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.พระลัทธพลถามพโลวงษ์พิทักษ์๒๖บัวขวัญนนทบุรี๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.พระวรวุฒิสจฺจวโรผ่องนาค๒๓บัวขวัญนนทบุรี๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.พระพัทธดนย์จิตฺตปาโลเชี่ยววณิชย์กร๔๐บัวขวัญนนทบุรี๒๐๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.พระเอกชัยอายุวฑฺฒโกม่วงสุวรรณ๓๘บัวขวัญนนทบุรี๒๐๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรกิตภาณุสะเทือนไพร๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๐๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรณัฐพงศ์ขาวอุปถัมภ์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๐๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรพงษ์พัฒน์ขวัญเมือง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรเมฆินทร์ทองบ่อ๑๔บัวขวัญนนทบุรี๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรจักรพงศ์ชูประเสริฐ๑๔บัวขวัญนนทบุรี๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรอดิศักดิ์จันทร์ทอง๑๓บัวขวัญนนทบุรี๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.พระสมบุตรสมจิตฺโตผลช่วย๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.พระสุเพ็ชร์มหาปุญฺโญเธียรธราสิทธิ์๔๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.พระศุภชัยปภสฺสโรคลังอาวุธ๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.พระทรงศักดิ์เตชธมฺโมสาระพิมพ์๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.พระนิยมสุนฺทโรขุมเงิน๔๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.พระนิติกรณ์ปญฺญาวชิโรสีสัน๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรสมานละมูล๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรวีระเทพวรรณ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรจักรพันธ์ไชยสุวรรณ๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรธันวาเพ็งด้วง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรอนิรุจน์มะโนธรรม๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรคัชชรินทร์วรรณภักดี๑๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.พระพรสิทธิ์ธรณ์สุญาณพุทฺธิปราณิกสุธี๔๖๒๖บัวขวัญนนทบุรี๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๑.พระประพนน์พนฺธวิชฺโชชูจำปา๓๓บัวขวัญนนทบุรี๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๒.พระธนภัทรธมฺมพโลพรมฉิม๔๒บัวขวัญนนทบุรี๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๓.พระภาณุญาณวโรเพชรนิล๓๔บัวขวัญนนทบุรี๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๔.พระปฐมพงศ์ปฐมวํโสมูลลี๒๕บัวขวัญนนทบุรี๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๕.พระกิตติพงษ์กิตฺติวํโสผลฤทธิ์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๖.พระเอกชัยสมาจาโรขันแก้ว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๗.พระหว่าอชิตเมธีคิม๒๔บัวขวัญนนทบุรี๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๘.สามเณรเพชรโทธรรมกิจ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๙.สามเณรหองวันบุญเกษม๒๐บัวขวัญนนทบุรี๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๐.สามเณรสรวุฒิอุ่นพันธ์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๑.สามเณรวันดีเบือง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๒.สามเณรอานึงจองแลง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๓.สามเณรวิชัยสมบุญ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๔.สามเณรชาริติปรือทอง๑๖บัวขวัญนนทบุรี๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๕.สามเณรธีรวัฒน์ขอพูลเฉลา๑๘บัวขวัญนนทบุรี๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๖.พระมหาเผินปสนฺโนคชกฤษ๔๘บัวขวัญนนทบุรี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๗.พระมหาพงษ์ศักดิ์มหาลาโภทองภิลา๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๘.พระมหาอนุชาสจฺจญาโณแพงแสง๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๙.พระมหาศุภณัฐปิยภาณีสันสอน๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๐.สามเณรสาวิทย์ปิ่นทอง๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๑.พระมหาบุญส่งธีรปุญฺโญพลดงนอก๔๓๒๑บัวขวัญนนทบุรี๕๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๒.พระมหาสันติฐิตธมฺโมอธิษฐ์โภคกูล๒๙บัวขวัญนนทบุรี๕๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๓.พระมหาคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่น๓๖บัวขวัญนนทบุรี๕๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๔.พระมหาเส่าเฮียงสิริปณฺฑิโตชี๒๕บัวขวัญนนทบุรี๕๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๕.สามเณรณัฐวุฒิบัวสุวรรณ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๕๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๖.สามเณรวันชัยอินกลับ๑๙บัวขวัญนนทบุรี๕๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๗.พระมหาณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๓๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๘.พระมหาโบราอภิรติมน๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๙.พระมหาทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์๖๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๐.พระมหาภานุพงษ์สุทฺธปญฺญาวุฑฺฒิยะวงศ์๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๑.สามเณรเมธีสมานรักษ์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๒.สามเณรธีระพลหนูแก้ว๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๓.พระมหาวิชัยจนฺทวโรลุงออง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๓๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๔.พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิม๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๖๕.พระมหาเก็บจิตฺตธมฺมทสฺสีลุงลาย๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๖๖.พระมหาวิเชียรปญฺญาสาโรบุญเกษม๒๔บัวขวัญนนทบุรี๖๒ป.ธ.๗๒๕๕๙