ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุเภียเขมลาโภซอร์๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระสุทธิภัทรสุทฺธิธมฺโมพิศาลธุรกิจ๕๖บัวขวัญนนทบุรี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระณรงค์ชัยวรชโยเขียวขำ๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.พระภูวเดชกิตฺติโสภโณอินทร์จันทร์๒๔บัวขวัญนนทบุรี๓๓๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.พระจายคำขนฺติสาโรลุงติ๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๓๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.พระกฤติเดชกิตฺติสาโรนพศรัณพร๔๔บัวขวัญนนทบุรี๓๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.พระเกสรมหาสกฺโกเย็นทรวง๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๓๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.พระเอกลักษณ์มหาวิริโยรอดไหม๔๔บัวขวัญนนทบุรี๓๓๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.พระอดุลย์สิริปญฺโญเนื่องมัจฉา๔๑บัวขวัญนนทบุรี๓๓๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.พระอำนาจโชติธมฺโมเจียงภู่๔๐บัวขวัญนนทบุรี๓๓๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.พระณัฐนนท์ภาณชโยแก้วศรีหาวงษ์๓๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.พระอัครวัตรฐิตสุทฺโธแสงเทียน๔๕บัวขวัญนนทบุรี๓๓๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.พระไกรกิจฺจกาโรพิมพ์ครบุรี๓๕บัวขวัญนนทบุรี๓๔๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรลีนยู๒๓บัวขวัญนนทบุรี๓๔๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรคิมสาตจี๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๔๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรเดชาวัฒน์ปักธงชัย๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรเงินชัยมงคล๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรศรันย์ม่วงทวี๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรพนัสพุ่มพวง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรนพรัตน์นาคเสน๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรพิทักษ์พงค์พัฒน์คล้าย๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรดรัณภพแสนสร้อย๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรวีรเดชศรีคำ๑๔บัวขวัญนนทบุรี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.พระธิติพันธุ์จนฺทวํโสเกษกาญจน์๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.พระบุญเหลือฐิตฺปญฺโญโคตรวงค์๕๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.พระณรงค์ฤทธิ์อธิปุญฺโญแก้วกัณหา๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.พระฑลขพรรธน์คุณวโรอินทร์ม่วง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.พระอนุชิตอนุตฺตโรม่วงอ่อน๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.พระศุภชัยปภสฺสโรคลังอาวุธ๓๖บัวขวัญนนทบุรี๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.พระทรงศักดิ์เตชธมฺโมสาระพิมพ์๓๔บัวขวัญนนทบุรี๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.พระวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชย๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.พระลัทธพลถามพโลวงษ์พิทักษ์๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.พระวรวุฒิสจฺจวโรผ่องนาค๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.พระนิยมสุนฺทโรขุมเงิน๔๖บัวขวัญนนทบุรี๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.พระพัทธดนย์จิตฺตปาโลเชี่ยววณิชย์กร๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.พระเอกชัยอายุวฑฺฒโกม่วงสุวรรณ๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๗.พระพงษ์พลฐิตญาณเมธีนินธิราช๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๘.พระสีลาโอวาทรโตสุน๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๙.สามเณรฤทธิ์ภพอินตาเปี้ย๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๐.สามเณรปรีชาสุขจิตร๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๑.สามเณรสมัครอันทรินทร์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.สามเณรวันจักรีเหลืองภิรมย์๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.สามเณรสมจิตส้อจิ่ง๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๔.พระเมืองชลธมฺมวโรสมบูรณ์๕๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๙๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๕.พระสถาพรสุขิโตพรหมมา๓๖บัวขวัญนนทบุรี๙๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.พระสมบุตรสมจิตฺโตผลช่วย๓๘บัวขวัญนนทบุรี๙๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๗.พระประเสริฐสิรินฺธโรดีสถาน๒๕บัวขวัญนนทบุรี๙๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๘.พระสมพงศ์โชติวโรศิริปัญญา๔๑บัวขวัญนนทบุรี๙๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๙.สามเณรกิตภาณุสะเทือนไพร๑๗บัวขวัญนนทบุรี๙๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๐.สามเณรจักรพันธ์ไชยสุวรรณ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๙๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๑.สามเณรพงษ์พัฒน์ขวัญเมือง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๙๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๒.สามเณรอดิศักดิ์จันทร์ทอง๑๔บัวขวัญนนทบุรี๙๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๓.พระมหาพรสิทธิ์ธรณ์สุญาณพุทฺธิปราณิกสุธี๔๘๒๗บัวขวัญนนทบุรี๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๔.พระมหาธนภัทรธมฺมพโลพรมฉิม๔๓บัวขวัญนนทบุรี๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๕.พระมหาเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้ง๕๒บัวขวัญนนทบุรี๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๖.พระมหาจิรพงษ์โอภาโสชื่นเกษม๔๑บัวขวัญนนทบุรี๘๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๗.พระมหาสุตนฐิตสํวโรหอมหวล๔๐บัวขวัญนนทบุรี๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๘.พระมหาปฐมพงศ์ปฐมวํโสมูลลี๒๖บัวขวัญนนทบุรี๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๙.พระมหาเอกชัยสมาจาโรขันแก้ว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๐.พระมหาหว่าอชิตเมธีคิม๒๕บัวขวัญนนทบุรี๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๑.พระมหาเพชรโทมหาคมฺภีรเมธีธรรมกิจ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๒.สามเณรสรวุฒิอุ่นพันธ์๒๑บัวขวัญนนทบุรี๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๓.สามเณรธีรวัฒน์ขอพูลเฉลา๑๙บัวขวัญนนทบุรี๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๔.สามเณรวันดีเบือง๑๙บัวขวัญนนทบุรี๘๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๕.สามเณรวิชัยสมบุญ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๙๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๖.พระมหาภาณุญาณวโรเพชรนิล๓๕บัวขวัญนนทบุรี๓๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๗.พระมหาตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตง๓๗บัวขวัญนนทบุรี๗๒ป.ธ.๕๒๕๖๐
๖๘.พระมหาศุภณัฐปิยภาณีสันสอน๒๕บัวขวัญนนทบุรี๗๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๖๙.พระมหาจุฑาวัฒน์วิริยญาโณสุดหล้า๒๙บัวขวัญนนทบุรี๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๗๐.พระมหาคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่น๓๗บัวขวัญนนทบุรี๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๗๑.พระมหามานะขนฺติมโนมณีจินดา๓๓๑๑บัวขวัญนนทบุรี๙๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๒.พระมหาณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๓๙บัวขวัญนนทบุรี๙๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๓.พระมหาโบราอภิรติมน๒๙บัวขวัญนนทบุรี๙๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๔.พระมหาสุวรรณสุวณฺณรํสีแก่นคำ๒๕บัวขวัญนนทบุรี๙๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๕.พระมหาวุฒิชัยฐิตปญฺญาวุฑฺฒินายเป๒๕บัวขวัญนนทบุรี๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๖.พระมหาคุณเถงปญฺญาวิสารโทนึม๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๗.พระมหาณภัทรกิตฺติญาณเมธีวงศ์สุรินทร์๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๘.สามเณรเมธีสมานรักษ์๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๗๙.สามเณรธีรพลหนูแก้ว๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๐
๘๐.พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิม๓๑บัวขวัญนนทบุรี๕๐ป.ธ.๗๒๕๖๐
๘๑.พระมหาสุมนสุมโนแซ่จัง๒๗บัวขวัญนนทบุรี๕๑ป.ธ.๗๒๕๖๐
๘๒.พระมหาธีระฐิตสีลทสฺสีแหวนวิเศษ๒๕บัวขวัญนนทบุรี๕๒ป.ธ.๗๒๕๖๐