ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวิชาญกตปุญฺโญสิริณัฏฐากุล๔๑บัวขวัญนนทบุรี๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระเนตรวชิรธมฺโมเพชรพราว๔๑บัวขวัญนนทบุรี๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระอินทปิญญาอินฺทปญฺโญลอด๒๘บัวขวัญนนทบุรี๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.พระภัทรพลเตชพโลกรุงวงศ์๓๑บัวขวัญนนทบุรี๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.พระสกุลสุธมฺโมชูจำปา๖๙บัวขวัญนนทบุรี๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรกวินภพกว้างขวาง๒๐บัวขวัญนนทบุรี๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรคุณากรวงศ์คำสอน๑๙บัวขวัญนนทบุรี๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรเอกราชจองหลี๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรยี่แก้วบุญเกษม๑๗บัวขวัญนนทบุรี๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.พระประยูรอธิปญฺโญนนทะภา๕๑๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.พระณรินทร์วายาโมปานนวม๕๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.พระยอดขนฺติวโรศรีวงค์๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.พระสุทินอินฺทปญฺโญธุลีลาย๓๗บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรอธิชาติดำมุณี๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรณัฐวุฒิแสนเภา๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.พระนิติกรณ์ปญฺญาวชิโรสีสัน๔๔บัวขวัญนนทบุรี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๗.พระณรงค์ชัยวนชโยเขียวขำ๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๘.พระเจนภพฐิตจนฺโทตันวุฒิ๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๙.พระใบฎีกาธิติพันธุ์จนฺทวํโสเกษกาญจน์๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๐.พระอำนาจโชติธมฺโมเจียงภู่๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๑.พระณัฐนนท์ภาณชโยแก้วศรีหาวงษ์๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๒.พระสวรินทร์ติสฺสโรผาสุก๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๓.พระไกรกิจฺจกาโรพิมพ์ครบุรี๓๗บัวขวัญนนทบุรี๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๔.สามเณรวีระเทพวรรณ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.สามเณรคิมสาตจี๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.สามเณรเดชาวัฒน์ปักธงชัย๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.สามเณรเงินชัยมงคล๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๘.สามเณรศรันย์ม่วงทวี๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๙.สามเณรนพรัตน์นาคเสน๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๐.สามเณรพิทักษ์พงค์พัฒน์คล้าย๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๑.สามเณรวีรเดชศรีคำ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๒.พระเอกลักษณ์มหาวิริโยรอดไหม๔๖บัวขวัญนนทบุรี๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๓.สามเณรดรัณภพแสนสร้อย๑๗บัวขวัญนนทบุรี๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๔.สามเณรจักรพงศ์ชูประเสริฐ๑๖บัวขวัญนนทบุรี๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๕.พระมหาผดุงวรปญฺโญจันทศร๖๘บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๖.พระมหาประพนน์พนฺธวิชฺโชชูจำปา๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๗.พระมหาณรงค์ฤทธิ์อธิปุญฺโญแก้วกัณหา๔๔บัวขวัญนนทบุรี๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๘.พระมหาสมบุตรสมจิตฺโตพลช่วย๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๙.พระมหาฑลขพรรธน์คุณวโรอินทร์ม่วง๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๐.พระมหารุ่งโรจน์ภูริโรจโนพรหมศิริ๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๑.พระมหาทรงศักดิ์เตชธมฺโมสาระพิมพ์๓๕บัวขวัญนนทบุรี๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๒.พระมหาลัทธพลถามพโลวงษ์พิทักษ์๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๓.พระมหาวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชย๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๔.พระมหาพัทธดนย์จิตฺตปาโลเชี่ยววณิชย์กร๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๕.พระมหาเอกชัยอายุวฑฺฒโกม่วงสุวรรณ๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๖.พระมหาพงษ์พลฐิตญาณเมธีนินธิราช๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๗.สามเณรปรีชาสุขจิตร๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๘.สามเณรธีระพงษ์พรหมศักดิ์๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๙.สามเณรพงษ์พัฒน์ขวัญเมือง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๐.สามเณรสมจิตส้อจิ่ง๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๑.สามเณรสมัครอัมรินทร์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๒.พระมหาศุภชัยปภสฺสโรคลังอาวุธ๓๗บัวขวัญนนทบุรี๕๕๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๓.สามเณรอดิศักดิ์จันทร์ทอง๑๕บัวขวัญนนทบุรี๕๕๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๔.พระมหามงคลสิริมงฺคโลรักดีบัวขวัญนนทบุรี๗๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๕๕.พระมหาเอกชัยสมาจาโรขันแก้วบัวขวัญนนทบุรี๗๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๕๖.พระมหาหว่าอชิตเมธีคิมบัวขวัญนนทบุรี๘๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๕๗.พระมหาเพชรโทมหาคมฺภีรเมธีธรรมกิจบัวขวัญนนทบุรี๘๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๕๘.สามเณรสรวุฒิอุ่นพันธ์บัวขวัญนนทบุรี๘๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๕๙.สามเณรวันดีเบืองบัวขวัญนนทบุรี๘๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๐.สามเณรวิชัยสมบุญบัวขวัญนนทบุรี๘๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๑.พระมหาธนภัทรธมฺมพโลพรมฉิม๔๔บัวขวัญนนทบุรี๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๒.พระมหาปฐมพงศ์ปฐมวํโสมูลลี๒๗บัวขวัญนนทบุรี๒๓๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๓.พระวชิรศักดิ์ ป.ปญฺญาวชิโรรักอนามัย๔๒บัวขวัญนนทบุรี๒๓๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๔.สามเณรสาวิทย์ปิ่นทอง๒๑บัวขวัญนนทบุรี๒๓๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๕.สามเณรวันชัยอินกลับ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๒๓๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๖๖.พระมหาลิมอาภากโรเตือนสติบัวขวัญนนทบุรี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๖๗.พระมหาทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์บัวขวัญนนทบุรี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๖๑
๖๘.พระมหาจิรเดชอคฺคปฺปสนฺโนสุทธิภัทรบัวขวัญนนทบุรี๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๖๙.พระมหาศุภณัฐปิยภาณีสันสอนบัวขวัญนนทบุรี๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๗๐.พระมหาโบราอภิรติมน๓๐บัวขวัญนนทบุรี๙๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๗๑.พระมหาเมธีพนฺธสุวณฺณปุตฺโตสมานรักษ์๒๒บัวขวัญนนทบุรี๙๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๗๒.พระมหาอำนวยสุเมธโสหนทอง๓๙๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๕ป.ธ.๘๒๕๖๑