ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปิยวัฒน์อานนฺโทคังคะสมบูรณ์๓๙๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระอนุรักษ์สุจิตฺโตคันธนาลิต๔๐๑๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระจันทร์ขนฺติโกเจ้า๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.พระณาเรตโชตวิริโยถาจ๓๐บัวขวัญนนทบุรี๓๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.พระทาวชยพหุโลถาจ๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.พระเสงี่ยมปรกฺกโมปัญญา๕๕บัวขวัญนนทบุรี๓๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.พระธันวาธนวุฑฺโฒสีทับทิม๒๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.พระอิสระชัยปิยธโรเสวกพันธุ์๔๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.พระสหัสวรรษถิรจิตฺโตผิวแก้วดี๔๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.พระประสิทธิ์ปภาโสบางแดง๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.พระสุนันกนฺตวีโรชำนาญรัมย์๓๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.พระนพพรโสธโนต่ายเทศ๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรธนากรหมื่นมงคล๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรฤทธีแฮล๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรภัทร์ขอน๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรอ่องเมืองสายธรรม๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรวิชัยเรืองรัมย์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรทศพลราชพิบูลย์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรณัฐพลศิลมั่น๑๔บัวขวัญนนทบุรี๓๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.พระสาธนนรปฺปิโยถาจ๓๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.พระเสถียรสีลสํวโรลิ้มธรรมเลิศ๗๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.พระโมดวิสุทฺธชโยโพธิ์ขาว๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.พระอินทปิญญาอินฺทปญฺโญลอด๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๔.พระบุญเหลือฐิตปญฺโญโคตรวงค์๖๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.พระยอดขนฺติวโรศรีวงค์๓๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.สามเณรกวินภพกว้างขวาง๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.พระวิชาญกตปุญฺโญสิริณัฎฐากุล๔๒บัวขวัญนนทบุรี๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.พระภัทรพลเตชพโลกรุงวงศ์๓๒บัวขวัญนนทบุรี๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๙.พระสกุลสุธมฺโมชูจำปา๗๐บัวขวัญนนทบุรี๖๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๐.สามเณรพงศกรบุญประสงค์๑๕บัวขวัญนนทบุรี๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.พระมหานิติกรณ์ปญฺญาวชิโรสีสัน๔๕บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๒.พระมหาณรงค์ชัยวรชโยเขียวขำ๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๓.พระมหาธิติพันธุ์จนฺทวํโสเกษกาญจน์๔๒บัวขวัญนนทบุรี๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๔.พระมหาฤทธิ์ภพญานิสฺสโรอินตาเปี้ย๒๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๕.สามเณรคิมสาตจี๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๖.สามเณรนิพิฐไกรเทพ๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๗.สามเณรวีรเดชศรีคำ๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๘.พระมหาชัยถาวรถาวโรป้องกัน๕๕๒๐บัวขวัญนนทบุรี๕๐๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๙.พระมหาเมืองชลธมฺมวโรสมบูรณ์๕๕๑๒บัวขวัญนนทบุรี๕๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๐.สามเณรนพรัตน์นาคเสน๑๙บัวขวัญนนทบุรี๕๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๑.สามเณรพิทักษ์พงค์พัฒน์คล้าย๑๙บัวขวัญนนทบุรี๕๑๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๒.สามเณรดรัณภพแสนสร้อย๑๘บัวขวัญนนทบุรี๕๑๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๓.พระมหาอดิศรทนฺตจิตฺโตแช่มทอง๔๙๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๔.พระมหาภาณุญาณวโรเพชรนิล๓๘บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๕.พระมหาทรงศักดิ์เตชธมฺโมสาระพิมพ์๓๖บัวขวัญนนทบุรี๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๖.พระมหาวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชย๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๗.สามเณรธีระพงษ์พรหมศักดิ์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๘.พระมหาพรสิทธิ์ธรณ์สุญาณพุทฺธิปราณิกสุธี๕๐๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๖๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๙.พระมหาณรงค์ฤทธิ์อธิปุญฺโญแก้วกัณหา๔๕บัวขวัญนนทบุรี๓๖๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๐.พระมหาเผินปสนฺโนคชกฤษ๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๖๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๑.พระมหาจิรพงษ์โอภาโสชื่นเกษม๔๔บัวขวัญนนทบุรี๓๖๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๒.พระมหาเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้ง๕๔บัวขวัญนนทบุรี๓๖๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๓.พระมหารุ่งโรจน์ภูริโรจโนพรหมศิริ๔๑บัวขวัญนนทบุรี๓๖๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๔.พระมหาเอกชัยอายุวฑฺฒโกม่วงสุวรรณ๔๑บัวขวัญนนทบุรี๓๖๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๕.พระมหาพงษ์พลฐิตญาณเมธีนินธิราช๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๖๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๖.พระมหาปรีชากิตฺติปาโลสุขจิตร๒๑บัวขวัญนนทบุรี๓๖๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๗.สามเณรสมจิตส้อจิ่ง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๖๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๘.พระมหามงคลสิริมงฺคโลรักดี๓๓๑๒บัวขวัญนนทบุรี๙๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๕๙.พระมหาเอกชัยสมาจาโรขันแก้ว๒๖บัวขวัญนนทบุรี๙๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๖๐.พระมหาหว่าอชิตเมธีคิม๒๗บัวขวัญนนทบุรี๙๓ป.ธ.๖๒๕๖๒
๖๑.พระมหาเพชรโทมหาคมฺภีรเมธีธรรมกิจ๒๔บัวขวัญนนทบุรี๙๔ป.ธ.๖๒๕๖๒
๖๒.สามเณรวิชัยสมบุญ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๙๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๖๓.พระมหาสมควรสุทสฺสโนเซ่งใจดี๔๑๑๙บัวขวัญนนทบุรี๗๓ป.ธ.๗๒๕๖๒
๖๔.พระมหามาโนชนาถสีโลเจริญศิลป์๕๘๑๘บัวขวัญนนทบุรี๗๔ป.ธ.๗๒๕๖๒
๖๕.พระมหาณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวง๔๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๗๕ป.ธ.๗๒๕๖๒
๖๖.พระมหาสุผาอาสโภวรรณ๒๓บัวขวัญนนทบุรี๗๖ป.ธ.๗๒๕๖๒