ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรเอกลักษณ์ปิตฝ่าย๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.สามเณรภานุเดชพงษ์สุวรรณ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรถาวรอินทราพงษ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรอนนท์มะลิวรรณ์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรชาติชายบุตรพรม๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรวรวุฒิศิลาทอง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรธานีทิตะโคตร๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรเกรียงเดชเขตสงคราม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๖๐๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรสุธีระรุ่งพิรุณ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๖๐๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.พระปัญญาโชติปญฺโญชูปัญญา๒๓บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑.สามเณรบรรจงจันทร์จำรัส๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒.สามเณรยุทธชัยชาวชอบ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓.สามเณรสุรเชษฐ์วามะขันธ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๔.สามเณรจตุพลเสนนอก๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๕.สามเณรสุริยาพลศักดิ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๖.สามเณรกฤษดานนทวงษ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๗.สามเณรสุรเดชสุขสันต์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๘.สามเณรวันชัยสัตตะรัมย์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๗๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๙.สามเณรอนันต์เสน่ห์วงษ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๗๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๐.สามเณรธนารัฐทยานรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๑.สามเณรอนุวัฒน์เชื้อสระคู๑๖บางนาในวัดบางนาใน๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๒.สามเณรพรชัยทองสา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๓.สามเณรมณเฑียรตาขุมเหล็ก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๔.สามเณรทวีใจอุ่น๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๕.สามเณรประภัสสรช่างทอง๒๑บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๒๖.สามเณรวีระพลเหล่ากอดี๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๒๗.สามเณรแววตาพรมเสมอ๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๒๘.สามเณรวัชระบุตรหนัน๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๒๙.สามเณรสุริยันต์กันหามาลา๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๐.สามเณรนำพลสูงสุด๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๑.สามเณรวิจิตรรากแก่น๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๒.สามเณรสมรักเผือกทอง๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๓.สามเณรสุภัทรชัยรัตน์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๔.สามเณรอนุสรณ์สำโรง๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๕.สามเณรองอาจเบ้าหนองบัว๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๖.สามเณรอนุกูลภูษา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๗.สามเณรธีระราชจันทาดี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๘.สามเณรวีระชัยใจประเสริฐ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๙.พระมหาไพทูลสิรินฺธโรกองแก้ว๓๑บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๐.พระมหาสุมนต์ผาสุโกพิสานศาสน์๓๙บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๑.พระมหาบุญส่งอานนฺโทแสนสุข๒๔บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๒.สามเณรพิชิตทองรส๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๓.สามเณรยงยุทธอินทร์วิเศษ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๔.สามเณรธนากรชัยมุงคุณ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๕.สามเณรเวทินปิมแปง๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๖.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๗.สามเณรอาธิชัยพรมกสิกร๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๘.สามเณรสัมฤทธิ์พฤกษชาติ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๙.พระมหาวิศักดิ์วิริโยประทุมทอง๒๙บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๐.พระมหาประหยัดฐานวโรทิพย์รักษา๓๐บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๑.พระมหาสุทินฐิตวํโสพันธ์ทอง๒๗บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๒.สามเณรชาตรีเพ็ชรคง๒๑บางนาในวัดบางนาใน๓๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๓.สามเณรนิพนธ์การเพียร๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๔.สามเณรพัชฌานันท์เมืองชมภู๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๕.สามเณรทวีศักดิ์ทองคำผุย๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๖.สามเณรภูริพัฒน์วารี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๗.พระมหาพุทธมาฐานุตฺตโรนราวงศ์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๙
๕๘.สามเณรวินัยจันทะสิงห์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๙
๕๙.พระมหาอินศรฐานิโยอินชมภู๓๑๑๐บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๘๒๕๔๙
๖๐.พระมหาจักรีกนฺตสีโลนิลพุดชา๓๐๑๐บางนาในวัดบางนาใน๑๐ป.ธ.๘๒๕๔๙
๖๑.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๑๑ป.ธ.๘๒๕๔๙
๖๒.พระมหาวิมลภูริเมธีสมบูรณ์๒๒บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๙๒๕๔๙