ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสุรศักดิ์วิรยะศาสตร์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.สามเณรมนตรีปาลศรี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.สามเณรศุภสรพรหมจารีย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.สามเณรอภิวัฒน์รักษาศีล๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรปราศรัยวายลม๑๓บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรอภิสิทธิ์พงษ์พันนา๑๓บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรยุวนันท์แดงอ่อน๑๓บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรอานนท์ยางนอก๑๔บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรอภิชาตินาสวัสดิ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรรุ่งอรุณทาศรี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรบุญธงทองหล่อ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๓๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรวันดีดวงราษี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรนิราศนาสวัสดิ์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรธีรวุฒิพัลวัล๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรปิยวัชบุตรสีทอง๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรคณิตประตูดาน๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรอิทธิพงษ์อินทร์ผดุง๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.สามเณรธรรมนูญโลเกตุ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรเฉลิมสุริเมือง๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรทวินผาทอง๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๐๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรวิรุจน์ตุ่นลำ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.สามเณรอุกกฤษฎีทองละมุล๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๓.สามเณรพงษ์พัฒน์วิจิตขะจี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๔.พระณัฐพงษ์ฐานวีโรมั่นหมาย๒๕บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรรณชัยทูลไธสง๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรเอกลักษณ์ปิตฝ่าย๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.สามเณรฉัตรชัยจันทรา๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.สามเณรณัฐวิทย์ยิ่งยืน๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.สามเณรวิทยามุลทา๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรภานุเดชพงษ์สุวรรณ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.สามเณรถาวรอินทราพงษ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๒.สามเณรชาติชายบุตรพรม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๓.สามเณรเกรียงเดชเขตสงคราม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๔.พระมหาโสมินทร์ฐิตมโนสุริยา๓๗บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๕.สามเณรบรรจงจันทร์จำรัส๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๖.สามเณรยุทธชัยชาวชอบ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.สามเณรสุริยาพลศักดิ์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.สามเณรสุรเดชสุขสันต์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.สามเณรปักษาสุวรรณทับ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.สามเณรจตุพลเสนนอก๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรทวีใจอุ่น๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๒.สามเณรกฤษดานนทวงษ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๓.พระมหาประภัสสรปภสฺสโรช่างทอง๒๒บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๔.สามเณรธีระราชจันทาดี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๕.สามเณรสมรักเผือกทอง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๖.สามเณรสุภัทรชัยรัตน์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๗.สามเณรอนุสรณ์สำโรง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๘.สามเณรวัชระบุตรหนัน๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๙.สามเณรวิจิตรรากแก่น๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๐.สามเณรวีระชัยใจประเสริฐ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๑.พระมหาไพทูลสิรินฺธโรกองแก้ว๓๒บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๒.พระมหาสุมนต์ผาสุโกพิสานศาสน์๔๐บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๓.สามเณรพิชิตทองรส๒๑บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๔.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๕.สามเณรอาธิชัยพรมกสิกร๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๖.พระมหาวิศักดิ์วิริโยประทุมทอง๓๐บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๗.พระมหาพุทธมาฐานุตฺตโรนราวงศ์๒๓บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๘.สามเณรอำนาจนาสวัสดิ์๒๑บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๙.สามเณรวินัยจันทะสิงห์๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๘๒๕๕๐
๖๐.พระมหาวิลัยเขมนนฺโทแสนโคก๓๔๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๙๒๕๕๐