ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิตติเดชเสริมจันทร์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.สามเณรอดิศักดิ์ลิละคร๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.สามเณรไชยาเคนมี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรองอาจจันทาดี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรวัฒนาพูนภักดี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรสุรพลวงษ์พล๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรอภิยุตนิยมวรรณ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรภูษิตออมสิน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรสายชลมณีวงศ์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรธวัชชัยสุกร๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรโกศลแก้ววงษา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรชำนาญเชื้อรัมย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรสุภเวชปานศรี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรภานุวัฒน์นุยืนรัมย์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรอาทิตย์ชัยสุวรรณ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรสรุเดชเขียวรัมย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรพิทักษ์เครือถา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรไชยวัฒน์ชาบุญเรือง๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๙.สามเณรสรุศักดิ์วิริยะศาสตร์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๐.สามเณรมนตรีปานศรี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๑.สามเณรสุธีระรุ่งพิรุณ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๒.สามเณรอภิชาตนาสวัสดิ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๓.สามเณรอานนท์ยางนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๔.สามเณรรุ่งอรุณทาศรี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๕.สามเณรคณิตประตูดาน๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๖.สามเณรอภิสิทธิ์พงษ์พันนา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๗.สามเณรยุวนันท์แดงอ่อน๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๘.สามเณรวรวุฒิศิลาทอง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๙.สามเณรศุภศรพรมจารีย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๐.สามเณรวันดีดวงราษี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๑.สามเณรนิราศนาสวัสดิ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๒.สามเณรทวินผาทอง๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๓.สามเณรชัยวัฒน์ชวนนอก๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๔.สามเณรเอกลักษ์ปิตฝ่าย๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๕.สามเณรชาติชายบุตรพรม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๖.สามเณรรณชัยทูลไธสง๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๗.สามเณรฉัตรชัยจันทรา๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๘.พระมหาสรนรินทร์ธีรปญฺโญพันธ์ศรี๒๘บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๙.สามเณรบรรจงจันทร์จำรัส๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๐.สามเณรจตุพลเสนนอก๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๑.สามเณรสุริยาพลศักดิ์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๒.สามเณรทวีใจอุ่น๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๓.สามเณรกฤษดานนทวงษ์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๔.พระมหาโสมินทร์ฐิตมโนสุริยา๓๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๕.พระมหาโสมินทร์ฐิตมโนสุริยา๓๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๖.สามเณรสุรเดชสุขสันต์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๗.สามเณรสุรเดชสุขสันต์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๘.สามเณรองอาจเบ้าหนองบัว๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๙.สามเณรองอาจเบ้าหนองบัว๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๐.สามเณรธนากรชัยมุงคุณ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๑.สามเณรเวทินปิมแปง๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๒.สามเณรวัชระบุตรหนัน๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๓.สามเณรธีระราชจันทาดี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๔.สามเณรสุภัทรชัยรัตน์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๕.สามเณรสมรักเผือกทอง๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๖.สามเณรวีระชัยใจประเสริฐ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๗.สามเณรอนุสรณ์สำโรง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๘.พระมหาสุมนต์ผาสุโกพิสานศาสน์๔๑บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๙.สามเณรทวีศักดิ์ทองคำผุย๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๐.สามเณรภูริพัฒน์วารี๒๐บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๑.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๒.พระมหาวิศักดิ์วิริโยประทุมทอง๓๑๑๐บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๓.พระมหาวินัยภูริปญฺโญแสนจันทร์๒๘บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๔.พระมหาศักดิ์ศรีปุญฺญธโรเชื้อชำนาญ๓๕๑๕บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๙๒๕๕๑