ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวิทูรย์ขนฺติธโรปะจะนัง๒๑บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.สามเณรมานพธรรมวงค์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.สามเณรชาตรีนาสวัสดิ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรวันชัยวังกพันธ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรอดิศักดิ์วิชุมา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรประวิทย์ฝอยทอง๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรศักดิ์ศรีผันมาตร์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรณรงค์เดชโพธิ์ศรี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรสมพงษ์ขุนจร๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรฐานะศักดิ์ศรีสุวรรณ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรกิตติพันธ์ใยแก้ว๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรวิทยาสิทธิกาล๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรสุริยะสุวรรณพ๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรเอกชัยทองหลอม๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรธวัชชัยเหล่าเมือง๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรเฉลิมชัยคำหอม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรสุธีรกานต์สีน้ำคำ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรสิทธิโชคแพงดา๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรเฉลาซอมกระโทก๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรสุริยุสุวรรณพ๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรศิริศักดิ์ลีลาล้อม๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๕๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรจิตติเดชเสริมจันทร์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๓.สามเณรชำนาญเชื้อรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๔.สามเณรองอาจจันทาดี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๕.สามเณรวัฒนาพูนภักดี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๖.สามเณรสุรเดชเขียวรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๗.สามเณรเฉลิมสุริเมือง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๘.สามเณรอภิวัฒน์รักษาศีล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๙.สามเณรบุญธงทองหล่อ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๐.สามเณรสุรพลวงศ์พล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๑.สามเณรอดิศักดิ์ลิละคร๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๒.สามเณรอิทธิพงษ์อินทร์ผดุง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๓.สามเณรภูษิตออมสิน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๔.สามเณรธีรวุฒิพัลวัล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๕.สามเณรภานุวัฒน์นุยืนรัมย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๖.สามเณรอาทิตย์ชัยสุวรรณ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๗.สามเณรภานุเดชพงษ์สุวรรณ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๘.สามเณรอานนท์ยางนอก๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๙.สามเณรมนตรีปาลศรี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๐.สามเณรภูษิตสังฆมณี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๑.สามเณรอภิชาตนาสวัสดิ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๒.สามเณรรุ่งอรุณทาศรี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๓.สามเณรสุธีระรุ่งพิรุณ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๔.สามเณรอภิสิทธิ์พงษ์พันนา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๕.สามเณรวันดีดวงราษี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๖.สามเณรยุวนันท์แดงอ่อน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๗.สามเณรเกรียงเดชเขตสงคราม๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๘.สามเณรวรวุฒิศิลาทอง๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๙.สามเณรสุภสรพรมจารีย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๕๐.สามเณรเอกลักษณ์ปิตฝ่าย๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๑.สามเณรชาติชายบุตรพรม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๒.พระมหาประภัสสรปภสฺสโรช่างทอง๒๓บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๓.สามเณรบรรจงจันทร์จำรัส๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๔.สามเณรทวีใจอุ่น๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๕.สามเณรจตุพลเสนนอก๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๖.สามเณรองอาจเบ้าหนองบัว๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๗.สามเณรสุรเดชสุขสาร๑๘บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๘.พระมหานิพนธ์ปฏิภาณีการเพียร๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๗๒๕๕๒
๕๙.สามเณรพัชฌานันท์เมืองชมพู๒๒บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๐.สามเณรสุภัทรชัยรัตน์๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๑.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๘๒๕๕๒
๖๒.พระมหาวิศักดิ์วิริโยประทุมทอง๓๒๑๑บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๙๒๕๕๒