ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอดิศักดิ์ศรีมาศ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรณัฐพงศ์สมจิตร๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรภานุพงษ์ทัดไพร๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรวิวัฒน์สุขยิ่ง๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรอาจหาญหมั่นเพียร๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรธำรงกุลภารรัศมี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรณรงค์ดีนาน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรสมพรนุ่มนวล๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรกิตติศักดิ์นิสัยกล้า๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรศรรามเมธี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรทนงศักดิ์สวยงาม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรวินัยสลับศรี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรธิติจันทะนนท์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรเกษมสุขวงค์คต๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรตะวันวิพจน์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรธัญพิสิษฐ์รุ่งเรือง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๖๗๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรสามารถทองทา๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๖๗๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรธรรมนูญคานงาม๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรอภิวัฒน์สอนญาติ๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรกำชัยปุสเสนาะ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรวรรณพิชัยสัตตรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๒.สามเณรชาตรีนาสวัสดิ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๓.สามเณรอดิศักดิ์วิชุมา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๔.สามเณรมานพธรรมวงศ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๕.สามเณรวันชัยวังกะพันธ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๖.สามเณรศักดิ์ศรีผันมาตร์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๗.สามเณรณรงค์เดชโพธิ์ศรี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๘.สามเณรสุริยะสุวรรณพ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๙.สามเณรฐานะศักดิ์ศรีสุวรรณ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๐.สามเณรวิทยาสิทธิกาล๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๑.สามเณรเอกชัยทองหลอม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๒.สามเณรโกศลแก้ววงษา๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๓.สามเณรสายชลมณีวงศ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๔.สามเณรสิทธิโชคแพงดา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๕.สามเณรศิริศักดิ์สีลาล้อม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๖.สามเณรสุธีรกานต์สีน้ำคำ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๗.สามเณรจักรินสีลารัตน์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๘.สามเณรวัฒนาพูนภักดี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๓๙.สามเณรองอาจจันทาดี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๐.สามเณรณัฐพงษ์ศรีสวาท๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๑.สามเณรจักรกริชสีลารัตน์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๒.สามเณรภานุวัฒน์นุยืนรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๓.สามเณรอาทิตย์ชัยสุวรรณ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๔.สามเณรวีรยศทารักษ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๔๕.สามเณรชัยวัฒน์ชวนนอก๑๙บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๕๒๕๕๓
๔๖.สามเณรภานุเดชพงษ์สุวรรณ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๔๗.สามเณรสุธีระรุ่งพิรุณ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๔๘.สามเณรอภิสิทธิ์พงษ์พันนา๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๔๙.สามเณรปักษาสุวรรณทับ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๐.สามเณรอานนท์ยางนอก๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๑.สามเณรปัญญาดาศรี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๒.สามเณรมนตรีปาลศรี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๓.สามเณรภูชิตสังฆมณี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๔.สามเณรยุวนันท์แดงอ่อน๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๕๕.พระมหาสุริยาสุริยปญฺโญพลศักดิ์๒๑บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๕๖.สามเณรวิจิตรรากแก่น๒๐บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๕๗.สามเณรสัมฤทธิ์พฤกษชาติ๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๕๘.สามเณรกฤษดานนทวงษ์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๓
๕๙.สามเณรอุทิศทองลา๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๓
๖๐.สามเณรเอกลักษณ์ปิตฝ่าย๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๓
๖๑.พระมหาพิชิตรตินฺธโรยิงป่า๒๘บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๘๒๕๕๓
๖๒.พระมหาทวีศักดิ์ฐานิสฺสโรทองคำผุย๒๒บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๘๒๕๕๓
๖๓.พระมหาภูริพัฒน์ภูริภทฺโทวารี๒๒บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๘๒๕๕๓