ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอนุวัฒน์ยื่นกระโทก๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรศิริเชษฐ์ยุทธเก่ง๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรอนุพันธ์แย้มน้อย๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรวีระศักดิ์เสนนอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรพิสิษฐ์ชำนินอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรธงชัยหนุนงาม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรคมสันต์อาจหาญ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรภาคินน้ำใส๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรสมศักดิ์ปักทะยักษ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรสมบูรณ์ไพรจันดา๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรณัฐพงศ์หมุนวงษ์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรจตุพงศ์เสนนอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรชัยยาดอนนอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรศรุติด้วงสำรวย๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรธีรพลป้อมรอด๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรศักดิ์สิทธิ์แก้วบุรี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรวราสิทธิ์สีหัวโทน๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๒๑๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรกฤษณะคำกันยา๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรปราโมทย์ไสยเดช๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๐.สามเณรอรรถพลสายลุนบางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๑.สามเณรธวัชชัยเหล่าเมือง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๒.สามเณรเฉลิมชัยคำหอม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓.สามเณรสุริยุสุวรรณณพ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.สามเณรภานุพงษ์ทัดไพร๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.สามเณรณรงค์ดีนาน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรทนงศักดิ์สวยงาม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรธิคิจันทะนันท์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรธำรงกุลภารรัศมี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.สามเณรสมพรนุ่มนวล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.สามเณรตะวันพิพจน์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.พระมหาสมถวิลปภาโสอิหนิม๓๔๑๓บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๒.สามเณรอดิศักดิ์ลิละคร๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๓.สามเณรสุรพลวงศ์พล๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๔.สามเณรวีรพลจุลทรรศน์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๕.สามเณรธัชชัยบัวผัน๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๖.สามเณรวรรณพิชัยสัตตรัมย์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๗.สามเณรวันชัยวังกะพันธ์บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๘.สามเณรณรงค์เดชโพธิ์ศรี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๙.สามเณรศักดิ์ศรีผันมาตร์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๐.สามเณรสุริยะสุวรรณรพ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๑.สามเณรฐานะศักดิ์ศรีสุวรรณ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๒.สามเณรวิทยาสิทธิกาล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๓.สามเณรเอกชัยทองหลอม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๔.สามเณรสายชลมณีวงค์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๕.สามเณรเฉลิมชัยเนาว์แก้งใหม่บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๖.สามเณรสุธีรกานต์สีน้ำคำบางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๗.สามเณรชำนาญเชื้อรัมย์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๘.สามเณรธีรวุฒิพลวัล๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๙.สามเณรศิริศักดิ์สีลาล้อม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๐.สามเณรวุฒิไกรภาวะพรหม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๑.สามเณรรณชัยทูลไธสง๒๐บางนาในวัดบางนาใน๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๒.สามเณรพิชิตหมั่นเพียร๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๓.สามเณรวัฒนาพูลภักดี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๔.สามเณรณัฐพงษ์ศรีสวาท๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๕.สามเณรอภิสิทธิ์พงษ์พันนา๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๖.สามเณรมนตรีปานศรี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๗.สามเณรภูชิตสังฆมณี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๘.พระมหาประภัสสรปภสฺสโรช่างทอง๒๕บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๗๒๕๕๔
๕๙.พระมหานำพลปวรสิปฺปญฺญูโชคคูณ๒๓บางนาในวัดบางนาใน๑๓ป.ธ.๘๒๕๕๔
๖๐.พระมหาเปรมปรีปญฺญาวชิโรศรีสุวรรณ๒๒บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๙๒๕๕๔