ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกิตติกรฐานสมฺปนฺโนแผนมะหิงษ์๔๒บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระณรงค์ฤทธิ์ยุตฺตธมฺโมเป็นวันดี๓๐บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระสมพงษ์คุณสมฺปนฺโนยังเจริญ๒๔บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระเฉลียวถาวรคุโณอินทร์พวง๓๔บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระบุญญฤทธิ์ปญฺญาวชิโรปะกิระขะ๒๖บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระสุรเยตุญาณโสภโณใบภักดี๒๗บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.พระพันคำอคฺคญาโณเทพชุมพล๒๑บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรวสันต์มีนาม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรเฉลิมศักดิ์เอี่ยมนางรอง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรสุระรักษาชาติ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรรุ่งเพชรรัตน์พล๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรวัชราพรโสพันธ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรสุรชัยเคนเมืองไพร๑๔บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรณัฐพลดงนางรัมย์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรรังสรรค์เพียผือ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรประวิทย์รากแก่น๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรสถาพรพันชารี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรกฤตพจน์ศรีสุวรรณ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรพุทธจักรมณีสวน๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรเสกสรรเสถบุตร๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรธนภูมิรักษาอยู่๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรคฑาวุฒิวิชาเกวียน๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรนครสีกา๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรวุฒิชัยสุขขา๑๒บางนาในวัดบางนาใน๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรนพรัตน์รดจันทร์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรนัทธพงศ์โพธิพิมพ์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรสุปัญญาแสนนอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรสุริยาทองรส๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรเจษฎารองพล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรสัญจรคำตะลี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรเดชโยธินพ่วงชื่น๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรกิตติกวินมณีเนตร๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรอนุชิตแก้วพระปราบ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรรุ่งโรจน์เขียวขำ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรมนตรีแก้วผางดี๑๓บางนาในวัดบางนาใน๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรณัฐนนท์ตางจงราช๑๓บางนาในวัดบางนาใน๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรณรงค์พามาเนตร๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๐๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรปฐมพงษ์กรุมรัมย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๐๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรธงชัยหนุนงาม๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๐.สามเณรอนุวัฒน์ยื่นกระโทก๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๑.สามเณรศรรามเมธี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๒.สามเณรเกษมสุขวงค์คต๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๓.สามเณรศิริเชษฐ์ยุทธเก่ง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๔.สามเณรกฤษดาศรีสุธรรม๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๕.สามเณรทวีพัฒน์นาวาวิวัฒน์เจริญ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๖.สามเณรวีรศักดิ์เสนนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๗.สามเณรพิสิษฐ์ชำนินอก๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๘.สามเณรคมอาจอาจหาญ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๙.สามเณรประวิทย์ฝอยทอง๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.สามเณรศีลวัฒน์สุขจันทร์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรจารุวัตรเสนนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.สามเณรรุงโรจน์รัตน์พล๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.สามเณรนันทวัฒน์เนตรภู่๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรวารสิทธิ์สีหัวโทน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรสมบูรณ์ไพรจันดา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๖๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๖.สามเณรธนวัฒน์แก้วใส๑๔บางนาในวัดบางนาใน๖๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๗.สามเณรสมพรนุ่มนวล๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๘.สามเณรภานุพงศ์ทัดไพร๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๙.สามเณรวีระยศทารักษ์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๐.สามเณรสุรพลวงศ์พล๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๑.สามเณรธัชชัยบัวผัน๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๒.สามเณรวิทยาสิทธิกาล๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๓.สามเณรวีรพลจุลทรรศน์๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๔.สามเณรณรงค์เดชโพธิ์ศรี๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๕.สามเณรสุธีระรุ่งพิรุณ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๖๒๕๕๕
๖๖.พระมหาอุดมราชินฺทริโยหมั่นเพียร๒๖บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๗๒๕๕๕