ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธีรยุทธฐานจารโรเกษบึงกาฬ๓๒บางนาในวัดบางนาใน๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระเอกลักษณ์เตชธมฺโมกันยา๒๗บางนาในวัดบางนาใน๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระละเอียดสุทฺธิสทฺโทมังศรี๔๕บางนาในวัดบางนาใน๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระรุ่งโรจน์จนฺทสาโรตุลามาตย์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระพิชิตชัยสนฺตมโนสุราทิพย์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรอณัณทชัยวงศ์ปัญญา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรกิตติพลดวงราษี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรสุริยาชินวงศ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรอภิสิทธิ์ไกรยนุช๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรศิริวัฒน์ศรีสวาท๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรเสกสรรบุราณ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรอุดมพงษ์สิงห์จันทร์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรวณัฐพงศ์กงนอก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๗๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรเฉลิมศักดิ์หมื่นโยชน์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรศุภกรบุญเลิศ๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรสินธนาอินทศร๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรนทีเพชรศรี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรพัชพงษ์กลมเกลียว๑๔บางนาในวัดบางนาใน๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรกิตติพัฒน์กลกั้ง๑๔บางนาในวัดบางนาใน๘๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรธนาวัฒน์มีวงษ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรลภัสเปรื่องค้า๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรภานิไนยศรีสุขดี๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรสราวุธวงศ์ราษฎร์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรทินกรโต๊ะงาม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๙๑๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.พระเฉลียวถาวรคุโณอินทร์พวง๓๕บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๖.พระสมพงษ์คุณสมฺปนฺโนยังเจริญ๒๕บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๗.สามเณรจตุพงศ์เสนนอก๑๖บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๘.สามเณรปฐมพงษ์กรุมรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๙.สามเณรสุปัญญาแสนนอก๑๔บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๐.พระพันคำอคฺคญาโณเทพชุมพล๒๒บางนาในวัดบางนาใน๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๑.สามเณรศรุติด้วงสำรวย๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๒.สามเณรกตติกวินมณีเนตร๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๓.สามเณรอนุพันธ์แย้มน้อย๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๔.สามเณรชัยยาดอนนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๕.สามเณรกฤษณะคำกันยา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๖.สามเณรวุฒิชัยสุขขา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๗.พระมหาศุภชัยสุจิณฺโณเคนเมืองไพร๒๔บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๘.สามเณรอรรพลสายลุน๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๙.สามเณรธงชัยหนุนงาม๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๐.สามเณรศิลวัฒน์สุขจันทร์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๑.สามเณรทวีพัฒน์นาวาวิวัฒนเจริญ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๒.สามเณรสุริยุสุวรรณรพ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๓.สามเณรกฤษดาศรีสุธรรม๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๔.สามเณรวีรศักดิ์เสนนอก๑๖บางนาในวัดบางนาใน๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๕.สามเณรศิริเชษฐ์ยุทธเก่ง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๖.สามเณรพิสิษฐ์ชำนินอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๗.สามเณรตะวันวิพจน์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๘.สามเณรคมสันต์อาจหาญ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๙.สามเณรปราโมทย์ไสยเดช๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๐.สามเณรทนงศักดิ์สวยงาม๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๑.สามเณรธวัชชัยเหล่าเมือง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๒.สามเณรวารสิทธิ์สีหัวโทน๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๕๓.สามเณรสมพรนุ่มนวล๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๔.สามเณรวรรณพิชัยสัตตะรัมย์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๕.สามเณรสุริยะสุวรรณรพ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๖.สามเณรฐานะศักดิ์ศรีสุวรรณ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๗.สามเณรเอกชัยทองหลอม๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๕๘.สามเณรวิจิตรหมั่นเพียร๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๕๙.สามเณรณัฐพงษ์ศรีสวาท๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๖๐.สามเณรสุรพลวงษ์พล๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๖๑.สามเณรวิทยาสิทธิกาล๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๖
๖๒.สามเณรวีรพลจุลทรรศน์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๖
๖๓.พระมหาโสภณสุวฑฺฒโนแก้วเมืองกลาง๓๐บางนาในวัดบางนาใน๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๖
๖๔.พระมหาเอกลักษณ์เอกปญฺโญปิตฝ่าย๒๓บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๖
๖๕.พระมหากฤษดานนฺทปญฺโญนนทวงษ์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๖
๖๖.พระมหาวิเชียรวชิรปญฺโญหาวันทา๓๐บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๘๒๕๕๖
๖๗.พระมหาพิชิตรตินฺธโรยังป่า๓๓๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๕ป.ธ.๙๒๕๕๖