ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประยูรอคฺคธมฺโมคำเพาะ๓๓บางนาในวัดบางนาใน๖๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระชัยณรงค์ชยาภิรโตบำรุงวัฒนะ๓๑บางนาในวัดบางนาใน๖๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรใสสุวรรณทวี๑๘บางนาในวัดบางนาใน๖๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรแสงเพชรกันยายน๑๗บางนาในวัดบางนาใน๗๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรสิทธิโชคสาลี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรปฏิพัทธิ์จึงสง่า๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรชลวัฒน์ปัญญา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรเผด็จใจกล้า๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรปฏิมากรณ์ศรีชะอุ่ม๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรสุริยาวงษ์สุวรรณ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรกษิดินทร์ว่าบ้านพลับ๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรศักรินทร์หินคล้าย๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรณัฐวุฒิปัจเวก๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรฉัตรดนัยจันทร์ลา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๘๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรบูรพาศรีนางรอง๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรธีรพลตุ่นกระโทก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรนนทพัทธ์สารสอน๑๓บางนาในวัดบางนาใน๘๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรวัลลภแลโสภา๑๘บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรจารุกิตติ์จันทะราช๑๔บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรชินวัตร์ทรงงาม๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรพีรพัฒน์พิมพิกุล๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรธนโชติชายชาญชัยวัฒน์๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรยุทธนาทินโนรส๑๓บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรสิทธิชัยวรวงศ์๑๒บางนาในวัดบางนาใน๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.พระชัยพิชิตเมตฺติโกไกรณรงค์๔๓บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.สามเณรฐาปกรณ์แสนบัวโพธิ์๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.สามเณรภูดิสธนะสิทธิ์กุล๑๘บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรธนพงษ์ชาวนา๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.สามเณรอนันตศักดิ์จันทาสี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.สามเณรนราธรครุฑนิตย์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.สามเณรจิรพันธ์ธนะสิทธิ์กุล๑๗บางนาในวัดบางนาใน๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.สามเณรคมสันต์บัวผัน๑๗บางนาในวัดบางนาใน๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.สามเณรพูลสวัสดิ์วงษ์ละคร๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.สามเณรสราวุฒิเพียขันทา๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.สามเณรธวัชชัยเจนดง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๖.สามเณรเฉลิมศักดิ์หมื่นโยชน์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๗.พระมหาอรรถพลอตฺถวาทีสายลุน๒๒บางนาในวัดบางนาใน๒๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๓๘.สามเณรวิชากรศรชัย๑๙บางนาในวัดบางนาใน๒๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๓๙.สามเณรศุภกรบุญเลิศ๑๗บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๐.พระมหาสุธีระโชติโกรุ่งพิรุณ๒๔บางนาในวัดบางนาในป.ธ.๗๒๕๖๐
๔๑.สามเณรพิเศษสิทธิ์เขาแก้ว๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๐ป.ธ.๗๒๕๖๐
๔๒.สามเณรคมสันต์อาจหาญ๑๙บางนาในวัดบางนาใน๑๑ป.ธ.๗๒๕๖๐