ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรศุภณัฐกุลชาติ๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.สามเณรนิธิกรพลเยี่ยม๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.สามเณรธนศิลป์จันทร์เหลือง๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.สามเณรสุริยันต์อ่อนเนตร๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.สามเณรครรชิตพรรณศรี๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.สามเณรธนันชัยเพประโคน๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรสุริยะบุญเติม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรเจษฎาบุบผาเทพ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรสงกรานต์ไตรทิพย์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรวิษณุนนวงษ์ษา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรนิวัตรมาลาสินธ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรสิทธิราชแก้วประเสริฐ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรธราทิพย์กออินทร์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรโด่งปัฐวีกรณ์สุนประโคน๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรปิยกานต์ยืนยง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรสมเดชหงษา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรธีระกองแก้ว๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรธนากรเขจรศาสตร์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรมานพคงทน๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรฉัตรทวีกาญจนรัตน์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.สามเณรเฉลิมราชจันทร์ธรรม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๐๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.สามเณรอัมรินทร์ทองบาง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรสิทธิพงษ์จันทร์โคตร๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรธนภัทรพลเยี่ยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรอนุชิตบุญเต็ม๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรชัชวาลย์จันทร์เหลือง๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรกฤษฎาบุญเต็ม๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรพีรวัฒน์อังศุธรอาภา๑๑บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.สามเณรคำลอก๊ะ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๑.สามเณรรัฐพงษ์โชติสวัสดิ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๒.สามเณรอภิวัฒน์จันทร์โคตร๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๓.สามเณรณภัทรจันทร์ละออ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๔.สามเณรครรชิตพรมโพช๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๕.สามเณรชนาธิปผาสุขวงษ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๖.สามเณรวรายุทธ์ไชยะโอชะ๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๗.สามเณรสุวรรณลุงส่า๒๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๘.สามเณรกาวิลลือไตย๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๓๙.สามเณรธนาคารอ่อนขาว๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๐.สามเณรลิขิตอินทะนู๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๑.สามเณรณัฐพงษ์แจ้งจำรัส๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๒.สามเณรธนชัยจันทร์ธรรม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๓.สามเณรพลากรเหมหิรัณยา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๔.สามเณรพงศกรดีปิ่น๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๕.สามเณรธนวัฒน์พลสงคราม๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๔๖.สามเณรสันติยอดเพชร๒๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๙