ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิตติหลาบสีดา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรธนภัทรเลิศพิทักษ์สิทธิ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรสิทธิศักดิ์โกสุมภ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรวโรดมนกเทศ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรโดมชัยยองรัตน์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรภิรวุฒิสอนลา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรรัตนวิศิษฏ์รัตเพชร๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๘๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรภาณุวัฒน์ทองสาย๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๙๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรปรวัฒน์มุขภักดี๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๙๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรภาณุวัฒน์สุทธิประภา๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๙๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรเวทิศเหล่าสุโพธิ์๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๙๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.พระคนิพนธ์ฐานวโรอุ่นแก้ว๒๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรบุญระวีแก้วกาหลง๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรอภิวัฒน์ยาบ้านทุ่ม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรศราวุธศิลา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรธานินทร์สุตตานนท์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรนัฐพงษ์ศรีนาค๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรเจษฎาภรณ์สุราเลิศ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๙๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรรัตนชลต่อมคำ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรฐิติกรศรีหาวัตร๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรอนุชิตฝากาบล๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรทวีศักดิ์รักรุย๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรธวัชชัยธงชัยยศ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรภัทรพลบัวกลาง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรภุชงค์ศรีคำมูล๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรสิทธิโชติสุวรรณ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรธนวัฒน์วัฒนภักดี๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๘.สามเณรนพชัยเพ็งระวะ๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๙.สามเณรชลธรคำนัน๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๑๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๐.สามเณรนันทวัฒน์วระหาสังข์๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๑๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๑.สามเณรนนทวัฒน์มีไป่๑๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๑๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๒.สามเณรธนศิลป์จันทร์เหลือง๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.สามเณรศุภณัฐกุลชาติ๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.สามเณรคำลอก๊ะ๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.สามเณรสุริยะบุญเติม๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.สามเณรวิษณุนนวงษ์ษา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๗.สามเณรนิวัตรมาลาสินธ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๘.สามเณรสิทธิราชแก้วประเสริฐ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๙.สามเณรชนาธิปผาสุขวงษ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๐.สามเณรอัมรินทร์ทองบาง๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๑.สามเณรฉัตรทวีกาญจนรัตน์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.สามเณรปิยกานต์ยืนยง๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.สามเณรธนภัทรพลเยี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๔.สามเณรกฤษฎาบุญเต็ม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๕.สามเณรสุริยันต์อ่อนเนตร๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.สามเณรธนันชัยเพประโคน๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๗.สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๘.สามเณรพีรวัฒน์อังศุธรอาภา๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๙.สามเณรเจษฎาบุบผาเทพ๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๐.สามเณรธราทิพย์กออินทร์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๑.สามเณรเฉลิมราชจันทร์ธรรม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๒.สามเณรชัชวาลย์จันทร์เหลือง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๓.สามเณรกาวิลลือไตย๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๔.สามเณรธนาคารอ่อนขาว๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๕.สามเณรลิขิตอินทะนู๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๖.สามเณรธนชัยจันทร์ธรรม๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๗.สามเณรพลากรเหมหิรัณยา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๘.สามเณรพงศกรดีปิ่น๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๕๙.สามเณรสุวรรณลุงส่า๒๑บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๖๐