ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอภิชัยติสฺสวโรมณีบูรณ์๕๑บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.สามเณรวิญญูเจตะบุตร๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๑๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรชลธีร์เนียมอ่อน๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรเพชรกล้าริมิลา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรสุธีคุ้มทรัพย์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรอนิคไชยทองศรี๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรสิทธิพลตาลรัตน์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรนรินทร์บุญเหลื่อม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรวสันต์แดงโสภา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรธนากรมุขภักดี๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรวรวัชจำปาสด๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรรัชพลตาลเลี่ยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรสืบศักดิ์นาสมใจ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรสิทธิภาคย์พิมลพันธุ์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรขวัญจตุพรสกุล๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรธนาครแวงวรรณ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.สามเณรธนกรแซ่ไหล๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรพัชรพลตาลประดับ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรกฤตภัคเตอแอ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรรัตพลบุระพวง๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรเทียนชัยพลเยี่ยม๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรภูวนาทกุดั่น๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๓๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรธีระชัยแก้วกัญญา๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๔๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.สามเณรอนุทัยนิลผาย๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๔๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๕.สามเณรศรชัยจันทบุตร๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๔๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๖.สามเณรศุภกิจไชยอินทร์๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๔๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๗.สามเณรพีรพัฒน์หวังอยู่๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๘.สามเณรนิธิกรพลเยี่ยม๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๙.สามเณรจิตติหลาบสีดา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๐.สามเณรธนภัทรเลิศพิทักษ์สิทธิ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๑.สามเณรสิทธิศักดิ์โกสุมภ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๒.สามเณรภิรวุฒิสอนลา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๓.สามเณรรัตนวิศิษฏ์รัตเพชร๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๔.สามเณรธวัชชัยธงชัยยศ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๕.สามเณรปรวัฒน์มุขภักดี๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๖.สามเณรภาณุวัฒน์สุทธิประภา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๗.สามเณรสิทธิพงษ์จันทร์โคตร๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๘.สามเณรโดมชัยยองรัตน์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๙.สามเณรฐิติกรศรีหาวัตร๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๐.สามเณรอนุชิตฝากาบล๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๑.สามเณรภัทรพลบัวกลาง๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๒.สามเณรทวีศักดิ์รักรุย๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๓.สามเณรรัตนชลต่อมคำ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๔.สามเณรนนทวัฒน์มีไป่๑๑บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๕.พระมหาธนกรขนฺตยาภิรกฺโขทองดี๒๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๖.สามเณรสุริยะบุญเติม๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๗.สามเณรวิษณุนนวงษ์ษา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๘.สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๙.สามเณรกฤษฎาบุญเต็ม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๐.สามเณรปิยกานต์ยืนยง๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๑.สามเณรพีรวัฒน์อังศุธรอาภา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๕๒.สามเณรกาวิลลือไตยบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๓.สามเณรธนาคารอ่อนขาวบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๗๐ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๔.สามเณรลิขิตอินทะนูบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๗๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๕.สามเณรพลากรเหมหิรัณยาบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๗๒ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๖.สามเณรพงศกรดีปิ่นบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๗๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๕๗.สามเณรธนพรคูสูงเนิน๒๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๓๒ป.ธ.๙๒๕๖๑