ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรธีรศักดิ์คิดกล้า๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.สามเณรอดิเรกผาสูง๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรพงศ์ธรบรรจง๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรเพชรอภิรักษ์ปุยผา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรวัชระพลเยี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรธีรภาพฉลุนรัมย์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรไชยเชษฐ์สีแสน๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรอริยมนต์นันทตันติ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรพุทธกาญจน์สีคำ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรนทีนะวะนิยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรธนาวัฒน์แก้วคำ๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.พระกิตติชัยกิตฺติปญฺโญนามผล๒๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรนัฐวัฒน์ทะสูง๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรวีรพลตามเลี่ยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรจิรวรรธพรหมเมือง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรเพชรกล้าริมิลา๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๗.สามเณรชลธีร์เนียมอ่อน๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๘.สามเณรรัตนพลบุระพวง๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๙.สามเณรธนากรมุขภักดี๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๐.สามเณรวโรดมนกเทศ๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๑.สามเณรนัฐพงษ์ศรีนาค๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๒.สามเณรพัชรพลตาลประดับ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๓.สามเณรเทียนชัยพลเยี่ยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๔.สามเณรกฤตภัคเตอแอ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.สามเณรวรวัชจำปาสด๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.สามเณรวิญญูเจตะบุตร๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.สามเณรชลธรคำนัน๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.สามเณรขวัญจตุพรสกุล๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๙.สามเณรภาณุวัฒน์ทองสาย๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๐.สามเณรรัชพลตาลเลี่ยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๑.สามเณรสิทธิภาคย์พิมลพันธุ์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๒.สามเณรพีรพัฒน์หวังอยู่๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๓.สามเณรศราวุธศิลา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๖๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๔.สามเณรชนาธิปผาสุขวงษ์๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๕.สามเณรภาณุวัฒน์สุทธิประภา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๖.สามเณรรัตนวิศิษฏ์รัตเพชร๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๗.สามเณรปรวัฒน์มุขภักดี๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๘.สามเณรนิธิกรพลเยี่ยม๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๙.สามเณรจิตติหลายสีดา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๐.สามเณรสุริยันต์อ่อนเนตร๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๑.สามเณรสิทธิพงษ์จันร์โคตร๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๒๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๒.สามเณรโดมชัยยองรัตน์๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๔๓.สามเณรวิษณุนนวงษ์ษา๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๔.สามเณรวิชิตวงศ์พันธ์ชัย๑๙บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๕.สามเณรสุริยะบุญเติม๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๖.สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๗.สามเณรกฤษฎาบุญเต็ม๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๘.สามเณรปิยกานต์ยืนยง๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๙.สามเณรธนาคารอ่อนขาว๑๙บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๕ป.ธ.๗๒๕๖๒
๕๐.สามเณรกาวิลลือไตย๑๙บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๖ป.ธ.๗๒๕๖๒
๕๑.สามเณรอัครวิชญ์สมบุตร์๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๘๗ป.ธ.๗๒๕๖๒
๕๒.พระมหาวีรชัยนนฺทวํโสสิงห์โพนงาม๒๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๙ป.ธ.๙๒๕๖๒