ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธนกรกิตฺติโสภโณแจ่มพุดทรา๔๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.สามเณรธีรพงษ์พลเยี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.สามเณรรัชชนันท์ภู่เผือก๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.สามเณรณัฐวุฒิฟักทอง๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.สามเณรโสภณวิชญ์สาแก้ว๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.สามเณรหรรษาหล้าบุตรดา๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๕๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.สามเณรพรพิพัฒน์วิบูลย์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๒๖๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.สามเณรธนาวัฒน์แก้วคำ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๙.สามเณรนทีนะวะนิยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๐.สามเณรศรชัยจันทบุตร๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๑.สามเณรศุภกิจไชยอินทร์๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๒.สามเณรรัชพลตาลเลี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๓.สามเณรธนากรมุขภักดี๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๔.สามเณรขวัญจตุพรสกุล๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๕.สามเณรภาณุวัฒน์ทองสาย๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๖.สามเณรสิทธิภาคย์พิมลพันธุ์๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๗.สามเณรเทียนชัยพลเยี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๘.สามเณรกฤตภัคเตอแอ๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๙.สามเณรชลธีร์เนียมอ่อน๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๐.สามเณรฐิติกรศรีหาวัตร๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๑.สามเณรเพชรกล้าริมิลา๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๒.สามเณรคำลอก๊ะ๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๓.สามเณรทวีศักดิ์รักรุย๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๔.สามเณรวรวัชจำปาสด๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๕.สามเณรภาณุวัฒน์สุทธิประภา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๖.สามเณรโดมชัยยองรัตน์๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๗.สามเณรรัตนวิศิษฏ์รัตเพชร๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๘.สามเณรปรวัฒน์มุขภักดี๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๙.สามเณรพีรวัฒน์อังศุธรอาภา๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๓๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๐.พระมหาวิชิตวงศ์อริยปชฺโชพันธ์ชัย๒๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.สามเณรสุวรรณลุงส่า๒๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๕๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๒.สามเณรสุริยะบุญเติม๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๓.สามเณรกฤษฎาบุญเต็ม๑๖บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๔.สามเณรพัฒน์สินพิพัฒน์นภาพร๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๕.สามเณรวิษณุนนวงษ์ษา๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๖.สามเณรปิยกานต์ยืนยง๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๗.สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๘.สามเณรลิขิตอินทะนู๒๐บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๙.สามเณรพงศกรดีปิ่น๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๐.สามเณรอัครวิชญ์สมบุตร์๑๗บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๘ป.ธ.๘๒๕๖๓
๔๑.สามเณรภูมินทร์หงษ์ทอง๑๘บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๙ป.ธ.๘๒๕๖๓