ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอำนวยกุสโลเทียมวงค์๓๐๑๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระทองสิริภทฺโทกัญญานุช๖๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระจรินทร์จนฺทธมฺโมบุญเรือง๒๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.พระนิตย์จกฺกวโรอดกลั้น๒๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.พระประนอมจนฺทโสภโณสารันต์๒๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.พระชัชวาลย์อุชุกโรชิ้นพัฒนกุล๒๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.พระสุพัฒน์สุภทฺโทธะนะนาม๒๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.พระรุ่งเพชรจรณธมฺโมสมเจตนา๒๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.พระสมเดชฐิตวีโรวงษ์ธรรม๒๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.พระสันบาลปญฺญาธโรพรหมจันทร๒๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.พระประสงค์ปภสฺสโรหัสรินทร์๒๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรสัมพันธ์การะเกตุ๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรสมคิดพันชัยหอม๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรสมศักดิ์แสงทะมาตร์๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรเกรียงไกรนมนาน๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรปัญญาน้ำใจดี๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรธีรยุทธลือชา๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรสงกรานต์ช่วยสุข๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรนเรศเศษจันทร์๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสมพงษ์เค้าหาญ๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรโอภาสใจกล้า๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรสงวนสาระจันทร์๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรประพบสุวรรณ์๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรรุ่งโรจน์ตาลทรัพย์๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๖๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรสุริยาสกุลน้อย๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๗๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรอภิวัฒน์วรรณุรักษ์๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๗๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสาครพละเสน๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๗๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.สามเณรอร่ามเนินภู๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๗๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๙.สามเณรสงกรานต์กิ่งเมือง๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒๗๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๐.พระไพฑูรย์อนงฺคโณเคาศรี๓๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๑.พระไพทูลสิริธมฺโมชัยกุง๒๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๒.พระเชี่ยวชีวสุทฺโธวิชัยดิษฐ์๒๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๓.สามเณรสมคิดสายสิทธิ์๒๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.สามเณรพงษ์ไทยบุญคำ๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสุพจน์ไชยกุฉิน๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรวุฒิศักดิ์บุญลา๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรสงวนแดนดงเมือง๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๘๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.พระมหาสุภีร์กิตฺติปญฺโญคำใจ๔๑๒๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๙.พระมหาคำหล้ากนฺตวีโรช่อรักษ์๒๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๐.พระมหาเดชฤทัยอธิจิตฺโตบุตรโคษา๒๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๑.สามเณรนันทวัฒน์วงศ์คำจันทร์๒๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๒.พระมหาเสรีพุทฺธิวํโสคำมุงคุณ๒๑บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๓.สามเณรนิรันดร์ลาดหนองขุ่น๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๐