ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระคำมวลปญฺญาคโมตาลทรัพย์๔๙๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๙๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.พระสมัครสมคฺดคบุญเพ็ง๔๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.พระแสวงสมาหิโตบุญโท๓๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.พระทรงศักดิ์เมธิโกรูจีพันธ์๖๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.พระทองพิพัฒน์อานนฺโทศิริอนันต์มณี๓๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.พระคมสันต์มหิทฺธิโกจตุเทน๒๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.พระสุริวิพัฒน์กุสลจิตฺโตปะวะเค๒๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรสุพจน์ทายัง๒๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรเสาร์นาทุ่งมน๑๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรคะนองเกตุมาชม๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรณัฐพลนีรมนต์๑๖บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรเชาวลิตปะมาคะโม๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรธนวันต์มาตจุฬา๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรพิทักษ์งามแสง๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรสมจิตรสานามล๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรสมศักดิ์สุขสวัสดิ์๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรสุริยาสุทธิสน๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรทินกรสอนภักดี๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรประยูรลายโถ๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรแพรจั้นเขว้า๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรศักดิ์นาวีปะวะเค๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรอรรถพรปะตังพะลัง๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรเจษฎาหมูทองคำ๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรกฤษณะเปียหลิม๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรเกรียงไกรวิเศษศักดิ์๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรชโลทรพัทจารี๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรธีรยุทธสิมัยนาม๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรพงษ์สรรค์ดีมาก๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรฤทธิพงษ์เขียวสนาม๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรศราวุฒิสิงห์โสม๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรอนุวัฒน์คำแก้ว๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๒๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรอิทธิพลพรมษา๑๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๓๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.พระปลัดสนั่นสุวณฺโณโสดาทิพย์๕๓๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๙๘๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.สามเณรพฤศจิตรวจมรคา๑๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๙๘๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.สามเณรสมชัยสุวะศรี๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๙๘๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๖.พระสายชลนาถกโรชื่นชู๔๑บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.พระมนตรีธีรวํโสนุสาสชะนี๒๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.พระเกรียงไกรกิตฺติญาโณนมนาน๒๒บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.สามเณรดัสกรแฝงราช๒๑บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.สามเณรวีรศักดิ์ใยพันธ์๑๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๑.สามเณรสุวัฒน์เพ็ชรรักษา๑๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๒.สามเณรสุภาพพิมพ์ภูงา๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๓.สามเณรอธิวัฒน์ไชยรัตน์๑๕บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๔.สามเณรฉัตรการฟุ้ง๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๖๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๕.พระมหาอนุรักษ์โกวิโทโนนน้อยบูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๖.พระมหากำพลนิติสาโรนิติลาภบูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๗.พระมหาบรรจบตนฺติปาโลศรีฤทธิ์บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๘.พระมหาผจญจิตฺติกโรคำสวนจิกบูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๙.สามเณรอภิวัฒน์พิมภูคำบูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๐.สามเณรไทยน้อยสลางสิงห์บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๑.พระมหาวิรัตน์ชินวโรชินวงศ์๒๙บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๖
๕๒.พระมหาทวิชกิตฺติญาโณขันวิเศษ๒๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๖