ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรมงคลภูมิชัยเสถียร๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.สามเณรวรชาติท้องฟ้างามตา๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.สามเณรวิเชียรจำปาศรีสดใส๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.สามเณรเดชาเก่งผสานคุณ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.สามเณรย้อยลุงคำ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.สามเณรวัฒนาวงศ์พิลา๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรสมบัติชัยวิเชียร๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรสะอาดเลาย้าง๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๕๐๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรกรวิชญ์เลาย้าง๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๕๑๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรจิรายุทธกุลทัศนาพร๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๕๑๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรอดิศักดิ์เรือนรู๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรไชเป่าจรูญจำปี๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรทวีศักดิ์ท้าวศิริ๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรธนาคมปู่ทอง๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๔๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรนิรินธนาปานันท์๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรวิชัยทาวา๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรสมหมายคงมานะ๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรสุพรรณนิตย์จริยา๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรคงเดชวนาลัยค้ำจุน๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.สามเณรชนินาถพิบูลนุรักษ์๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.สามเณรชวลิตดีโต๊ะ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.สามเณรชุมพรครองละเอียด๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.สามเณรณรงค์ฤทธิ์บัวผา๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.สามเณรธณาวุธธิวาจา๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๕๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.สามเณรพิเชษฐ์ดีกุ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.สามเณรวรวิชปู่ติ๊บ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.สามเณรศุกร์จองมวย๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๘.สามเณรสีไป้เกตุโตกุล๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๙.สามเณรดวงชัยปรีชาไพร๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๐.สามเณรนิธิกรธิดา๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๑.สามเณรบูพะสถิตคุณอนันต์๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๒.สามเณรประชานทีเชาว์๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๓.สามเณรประสงค์เก่งผสานคุณ๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๔.สามเณรปรีดาปรีชาเพชรรัตน์๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๖๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๕.สามเณรพะสีจอประยูรยืนยง๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๖.สามเณรวิเชียรดำรงชูทรัพย์๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๗.สามเณรสุชาติคีรีธรรมสุข๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๘.สามเณรสุเทพนารีพิมพ์ทอง๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๙.สามเณรจักรรินทร์สิงห์ศิลป์๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๐.สามเณรฉัตรชัยสัญจรไพร๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๑.สามเณรภาณุพงษ์สมพงษ์๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๒.สามเณรสมรักษ์ศรีจินดาบงกช๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๗๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๓.พระธงชายสารโทช่วยกอบกิจ๒๒บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๔.สามเณรนิรัตน์กุลกิตติชัย๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๕.สามเณรพีรพัฒน์ศรีใบหนา๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๖.สามเณรสมพลหยกลาภอุดมศรี๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๗.สามเณรทองสุขมิตรสาธิต๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๘.สามเณรปรีดาปิ่นงาม๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๙.สามเณรชีวธันย์ไพโรจน์๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๐.สามเณรตะวันพุทธรักษา๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๑.สามเณรหัสดีเลิศพันราย๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๒.สามเณรกัณฐ์ขวัญทองยิ้ม๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๖๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๕๓.สามเณรสุเชออรจง๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๖๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๘