ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรนภัสรพีสีวิจี๋๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรสมบูรณ์บุญเสริม๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรนพรัตน์เก่งผสานคุณ๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรชาญชัยพนาสุขสันติ๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรฐานทัพนโคทรถาวรสุข๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรชายาทิพาธรรมคุณ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรศุภณัฐเกตุโตกุล๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรคัมภีร์สิริขันธ์๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรจิ่งเมืองลุงคำ๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรนภัสกรสีวิจี๋๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๗๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรวรรณพงษ์เพชรมุข๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๗๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรวรากรเสือสะอาด๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๗๓๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรพงศธรณ์โผผิน๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๗๓๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรศุภชัยเพชรมณีธร๑๓บ้านขุนเชียงใหม่๗๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรศักดิ์ชายลงผิว๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรอาทิตย์ยิ่งคุณจัตุรัส๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรณัฐพลบรรพตค้ำจุน๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรธีระชัยผ่องณัฐวุฒิ๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรสำเนียงรุ่งนภาวิไล๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรเอกชัยอรจง๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรไพรรัตน์เกสรกระจาย๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรกรกฎนิธิในเกียรติ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรชาญวิทย์อนุรักษ์พงพี๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรถนอมพนาสุขสันติ๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรยุทธนากังเง๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรกิตติศักดิ์พิมพา๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๓๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรสมคิดนิธิในเกียรติ๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรชนินาถพิบูลนุรักษ์๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.สามเณรบูพะสถิตคุณอนันต์๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.สามเณรภาคภูมิจันต๊ะอินทร์๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.สามเณรโชคชัยหยกภู๑๙บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.สามเณรกำชัยโอฬารธนกิจ๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.สามเณรดวงชัยปรีชาไพร๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.สามเณรประชานทีเชาว์๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.สามเณรพะสีจอประยูรยืนยง๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.สามเณรองอาจแซ่เจ๊า๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๗.สามเณรพัฒนพงษ์กั้นหยั่น๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๘.สามเณรนัฐวุฒินภาแพรวพรรณ๑๔บ้านขุนเชียงใหม่๑๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๙.พระมหายุทธพงษ์วีรวํโสคล่องคล้ายทวี๓๐บ้านขุนเชียงใหม่๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๐.สามเณรย้อยลุงคำ๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๓๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๑.สามเณรวัฒนาวงศ์พิลา๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๒.สามเณรฉัตรชัยสัญจรไพร๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๓.สามเณรนัฐพงษ์หลกลาภอุดมศรี๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๓๑๐ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๔.สามเณรสุเชออรจง๑๘บ้านขุนเชียงใหม่๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๖๐