ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศุภลักษณ์ปญฺญาวโรพิมพ์ดี๓๕๑๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระศุภชัยจนฺทธมฺโมราชวงค์๒๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.พระศรีไพจนฺทปญฺโญสุวรรณมาโจ๒๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.พระชูชาติวิสุทฺโธเพียงสูงเนิน๒๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.พระสุดใจจนฺทสาโรโพธิสรรณ์๒๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.พระนิพลสุนฺทโรชุมพล๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.พระสุพันธ์พนฺธญาโณนราวงษ์๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.พระจำรูญขนฺติธมฺโมตะวัน๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.พระกิตติศักดิ์กิตฺติโสภโณจงรักษ์๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรสงวนปะโปตินัง๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรลิขิตโพธิ์มณี๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรเล็กพัฒนามาตสีหา๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรวิโรจน์สว่างวงษ์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรนิพนธ์มูลมาตย์๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรปรีชาสุขชิน๑๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๐๙๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.พระสุเวชวิทย์-สมบัติศรี๓๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรฉัตรเพชรสร้อยเนียม๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสุชาติจ้อยนิล๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรวัลลภมั่งมูล๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรประดิษฐ์จันภิรมย์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรสมพรวิบูลกุล๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรสุริโยถุงน้ำคำ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.พระเสวทอธิปญฺโญขันตรีกรม๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๔.สามเณรณรงค์อ่อนสี๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๕.สามเณรสมพรอนุกูล๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๖.สามเณรกล้าณรงค์ใจบุญ๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๗.สามเณรทองจันทร์ศรีโนนยาง๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๘.สามเณรวิชัยหิรัญชาติ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๙.สามเณรธีระพงษ์คุยเพียภูมิ๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๐.สามเณรไพรรินทร์พันศิริ๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๑.สามเณรสุปันพันละครดี๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๒.พระมหาพรหมากิตฺติคุตฺโตอุปชาใต้๒๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๓.สามเณรโสภณติ่งแก้ว๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๔.สามเณรสมพรจันทร์เหลือง๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๕.สามเณรเชิดทาลี๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๖.สามเณรพิระนนท์บุญรักษา๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๗.สามเณรบุญค้ำดิสุขสาม๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๘.สามเณรวัชรินทร์แสนโคตร๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๙.พระมหาจอมพิตร์กิตฺติวํโสทาแฮ๒๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๗๙ป.ธ.๕๒๕๔๒
๔๐.สามเณรชินวัฒน์ประวะสี๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๔๑.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญเกิด๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๔๒.สามเณรฉันทยาคนเจน๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๔๓.สามเณรมานพจาดเปรม๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๒