ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปรีชาอตฺตคุตฺโตใจกล้า๓๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระปัญญากมโลแหวนสูงเนิน๓๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระสุวรรณติกฺขปญฺโญดีเลิศ๒๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.พระสมบัตินาคเสโนแสนพรม๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.พระเสกสรรสนฺตวาโลแสนสุภา๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.พระสุนทรสุนฺทโรขวัญเฉลิม๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๓๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.พระภูมิกรกิตฺติปญฺโญถาวรลือชา๓๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.พระอัครรัตน์ปญฺญาวชิโรชุมโคตร๓๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.พระสมบูรณ์ฐิตธมฺโมสิงห์สุข๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.พระสุวรรณขนฺติธมฺโมทองปลิว๒๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.พระประเทืองสุขิโตพุทธิเสน๒๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.พระทองสุขถาวโรช่างถม๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.พระสมเกียรติเขมจาโรปวรณา๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรมาโนชซาพุ้ย๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรวันชัยพลเยี่ยม๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรอารมณ์ทายิดา๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๔๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรณรงค์ชัยแสนวงค์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรศราวุธทอดทอง๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรวรวัฒน์สีลากุล๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรวันชัยแวงโยธี๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.สามเณรพานิชชื่นตา๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๒.พระคารมย์สุรปญฺโญวงษ์ธรรม๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๓.พระสุทธิรักษ์สิริจนฺโทศรีเชียงสา๔๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๔.พระไพฑูรย์ญาณวีโรมีโคดง๒๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๕.สามเณรบุญมีค่อมสิงห์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๖.สามเณรลมกรดผาสุก๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๕๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๗.สามเณรศุภชัยนรชาญ๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๘.สามเณรบุญหลายบุตรหลอด๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๙.สามเณรอนุรักษ์คำเถาร์๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๐.สามเณรศรเพชรศรีมงคล๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๑.สามเณรสินชัยปั่นจันทร์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๒.สามเณรกิตติพงษ์คำอ้อ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๓.สามเณรคมสันวีระชาติ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๑๖๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๔.พระพิทักษ์ธมฺมรกฺขิโตเหลาเกิ้มหุ่ง๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๕.พระอุบลรัตน์สิริจนฺโทค่ายหนองสรวง๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๖.พระธีระเดชสุวีโรศรีภักดี๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๗.พระสุภาพปิยสีโลรัตนะชัย๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๘.พระคณิจเขมจารีศรีวะสุทธิ์๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๙.สามเณรมนตรีบัวสิงห์๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๐.สามเณรวีระแสนเลิศ๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๑.สามเณรสมชายบุญฮวด๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๒.สามเณรสมรช้างบุ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๓.สามเณรศราวุธแสนสี๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๔.สามเณรอโนทัยเลือกศิริ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๕.สามเณรสมปองพั่วพันธ์๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๖.สามเณรอมรศักดิ์เสริญไธสง๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๗.สามเณรรุ่งนิรันดร์แอแดง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๘.สามเณรประกายมุงคุณแสน๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๙.สามเณรทวีศักดิ์โนนทิง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๐.สามเณรประหยัดสุดาจันทร์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๑.พระมหาสุริยาอปฺปกิจฺโจแซ่ลี้๓๕๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๒.พระมหาเสมออานนฺโทโยยรัมย์๓๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๓.พระมหาสมบุญเขมวีโรพลเสน๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๔.พระมหาเสวทอธิปญฺโญขันตรีกรม๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๕.พระมหาสังคมปญฺญาคโมไพประพันธ์๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๖.พระมหาพีจนฺทูปโมพลเยี่ยม๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๗.พระมหาเกรียงไกรธีรปญฺโญกองโส๒๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๘.สามเณรอนันต์พิมพ์บูรณ์๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๙.สามเณรบุญโฮมสมศรี๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๐.สามเณรสถิตย์โพพา๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๑.สามเณรหัสชัยฤทธิ์สุวรรณ๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๒.พระมหาเดชณรงค์อายุวฑฺฒโกพึ่งเคหา๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๓.พระมหาณรงค์วิสุทฺธิเมธีอ่อนสี๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๔.พระมหาทะเบียนธีรรํสีภูมิประเสริฐ๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๕.สามเณรลักษณ์ภักดีอนุลีจันทร์๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๕