ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระครูสีลพัชโรภาสจนฺทสีโลจันทะนะ๔๔๒๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระก่อเกียรติฉนฺทธมฺโมพยัคฆพันธ์๕๓๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระประเสริฐอินฺทปญฺโญอินทรชาติ๗๒๑๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระอธิการสมบัติจนฺทสาโรอรัญโชติ๕๗๑๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระวัฒนาชนาสโภง่วนในจิตร๓๙ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระแมนสิงห์จารุธมฺโมเส็งตากแดด๓๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.พระนิพนธ์ปิยวณฺโณหมายถิ่นกลาง๒๙ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.พระสมมาตย์สนฺตมโนสุระนิตย์๒๘ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.พระประจักษ์ปุณฺณญาโณกรมขุนทด๓๐ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.พระประดิษฐ์จิตฺตทนฺโตพูนภิพัด๒๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรวัชรินทร์คูเจริญไพศาล๑๘ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรณัฐพงศ์ทวีสัตย์๑๗ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรวพลเม็งไธสง๑๗ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรสุรศักดิ์ศรีไสย์๑๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรอำนาจชื่นนิรันดร์๑๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรศุภสิทธิ์ปุริโส๑๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรศุทธวีร์ศิริ๑๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรไพบูลย์ตอนกลาง๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรโฟมเขียวประกอบ๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรวงพระจันทร์สีดำ๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรณรงค์สีดำ๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรสิทธิพงษ์หนันกระโทก๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรพูนพัฒน์กระต่ายเทศ๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรองอาจนาหนองตูม๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรวิโรจน์มาท้าว๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรธีรวัฒน์เปลี่ยนสมบูรณ์๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรอนุกูลตอนกลาง๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรณรงค์ศักดิ์ขำสกุล๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรณัฐวุฒิโปร่งเจริญ๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรสิทธิโชคสุรำวรรณ์๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรอภิสิทธิ์ประคองเทียน๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรกฤษฎาเหลารัตน์๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรกิติศักดิ์สุขอิน๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรเกรียงไกรแฝงวัด๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรวรชัยมาสุข๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรสุริยากำลังมาก๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรชุนพัฒน์จำปาบุรี๑๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๗๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรสุพจน์ดบขุนทด๑๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๘๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรทวีศักดิ์คตภูธร๑๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๘๘๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.พระอานนท์เตชปญฺโญคนธาร์๕๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.พระมนูสนฺตจิตฺโตเอี่ยมพ่วง๖๙ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรวีระพลกองนางอ้ม๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรศราวุธแก้วระวัง๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.สามเณรสิทธิโชคจันทร์ขุนทด๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๕.สามเณรวัชรพงษ์หงษ์สีหม่น๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๖.สามเณรเกียรติศักดิ์บุญเบ้า๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๗.สามเณรวราวุฒิเภาสลัก๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๘.สามเณรวิรัตน์สวัสดี๑๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๓๐๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๙.พระสะริติสาโรอัมสารัมย์๓๕๑๕ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.พระอภินันท์อุตฺตมสีโลประทุมตะ๒๓ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรชวลิตปุริโส๑๖ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์๖๑๔๑ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๓.พระมหาประจวบฐานวโรบุญเพชร๔๕๒๑ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๔.พระมหาทวีศักดิ์ทิวากโรป้อมเย็น๕๔๑๔ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๕.พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้ว๓๗ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๖.พระมหาศรัณย์สิรินฺธโรครุฑหว่าง๒๒ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๗.สามเณรชาญณรงค์คงโนนกอก๒๐ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๘.สามเณรกมลบุญยอง๑๗ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๕