ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรถนัดพ่อศรียา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.สามเณรเสรีสิงห์โงน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรศักดิ์ดาแดนกาไสย์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรทองพูนพานา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรใอชนสุวรรณมณี๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๖.สามเณรมนัสเวชวิฐาน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๗.สามเณรศิลาผิวคล้าย๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘.สามเณรพัฒนพงษ์ใฝ่กุศลกิจธรรม๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๙.สามเณรสดใสดินไทสงค์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๐.สามเณรเดชจันทร์เลิศลักษณ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๑.สามเณรบุญสุทนเหลือชีพ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๒.สามเณรสมานแสนพันธ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๓.สามเณรอภิวัฒน์เข็มศรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๔.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.สามเณรชาตรีลุนดำ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.สามเณรฉลองทุยมะเริง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.พระมหาสุรพรสุรวโรบุญญา๓๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๑๘.สามเณรสุทินบุญทูล๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๑๙.สามเณรสุริยันแสงทอง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๐.สามเณรพนัสกันแก้ว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๑.พระมหาพะเด็ดจนฺทโชโตชุ่มเพ็งพันธ์๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๒.พระมหาจันทร์ดีปญฺญาวชิโรสุดา๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๓.พระมหาถวิลญาณวีโรธงซิว๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๔.พระมหากระจ่างขนฺติโสภโณมีสง่า๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๕.พระมหากริ่งอภิกาญฺจโนกิมฮวดกุล๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๖.สามเณรสุบินพาลี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๗.สามเณรทิตย์บุญเสริม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๘.สามเณรไพสันติ์ศรีแปง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๙.สามเณรองอาจอุดมพร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๐.สามเณรสมสมัยหารธงชัย๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๑.พระมหาบุญชัยปภสฺสรเมธีจูแวน๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๒.พระมหาสราวุฒิสราวุฑฺโฒแก้วปาน๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๓.พระมหาศุภมิตรธีรมิตฺโตจันทร์พวง๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๔.สามเณรเด่นทองโคกสูง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๕.สามเณรประสิทธิ์ภูผา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๖.สามเณรนิรุตติ์แก้วพิกุล๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๗.สามเณรสุพจน์สมเพชร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๘.สามเณรหวนแสงแก้วพเนาว์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๙.สามเณรสำราญมโนรัตน์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๐.สามเณรถวิลโพธิสาร๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๑.สามเณรขวัญชัยพรหมภักดิ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๒.สามเณรบุญเลิศจำเริญ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๓.สามเณรกิตติพงษ์จันสุวรรณ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๔.พระมหาชิตติกฺขปญฺโญกุมบุรี๓๒๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔ป.ธ.๘๒๕๔๑
๔๕.พระมหาภรตวราภิญฺโญนวลแก้ว๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๕ป.ธ.๘๒๕๔๑
๔๖.พระมหานิรมิตรกิตฺติมิตฺโตแก้วกูล๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๘๒๕๔๑
๔๗.สามเณรเดชจำลองพุฒหอม๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗ป.ธ.๘๒๕๔๑
๔๘.สามเณรธเนสสังข์แก้ว๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘ป.ธ.๘๒๕๔๑
๔๙.สามเณรทิตติต่วนโต๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙ป.ธ.๘๒๕๔๑
๕๐.พระมหาทวีมหาปญฺโญละลง๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓ป.ธ.๙๒๕๔๑