ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณรงค์ฉนฺทกโรเกตุเห่ง๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระจาร์กาลอินฺทริยสํวรรตโนเยชีจาลสานอฟ๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.พระไบอิร่อวิริยรตโนนัมตาขอฟ๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.พระสุชาติฐานิสฺสโรคุณสิงห์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรโกเมศมะนาวหวาน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรสมบูรณ์ศรีงาม๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรปรัชญาอาจสาริเกษ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรสุรชัยเทาศิริ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.พระจักรเขมจาโรดีพาส๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรบรรพตกาญจนเกตุ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรพะเยาว์สายแวว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.พระชาญยุทธิ์อุตฺตมปญฺโญคงตั้งจิตร๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๓.พระวิสุทธิ์ฐิตปุญฺโญผิวทองอ่อน๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๔.พระวิเชียรปภสฺสโรอินไกร๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๕.สามเณรประชินโค้คำหล้า๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๖.สามเณรปฏิภาณมีทา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๗.สามเณรสวรรค์มโมรัตน์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๘.สามเณรทองพูนพานา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๙.พระมหาเกษมปญฺญาเขโมชัยศรี๓๘๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๐.พระมหาสุริยะสุริโยรวยดี๓๕๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๑.พระมหาสันติโชติกโรกลีบทอง๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๒.พระมหามนัสญาณมโนเวชวิฐาน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๓.สามเณรศิลาผิวคล้าย๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๔.สามเณรสรรเสริญกระต่ายทอง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๕.สามเณรพัฒนพงษ์ใผ่กุศลกิจธรรม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๖.สามเณรก่อเกียรติสิทธิวิเศษ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๗.สามเณรสมัยเปลื่องนา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๘.สามเณรเดชจันทร์เลิศลักษณ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๙.สามเณรสมานแสนพันธ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๐.สามเณรยงยุทธแก้วภูมแห่๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๑.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๒.สามเณรชาตรีลุนดำ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๓.สามเณรสรินทร์ศรีโกศล๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๔.สามเณรอภิชาติโยวะศรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๕.สามเณรฉลองทุยมะเริง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๖.พระมหาประเสริฐอภิเสฏฺโฐนามคำ๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๗.พระมหาวิรพรมหาวีโรข่าขันมาลี๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๘.พระมหาสุทินโชติโกบุญทูล๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๙.พระมหาทองสุขวิสุทฺธสีโลอังคศุภรกุล๓๔๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๐.พระมหากระจ่างขนฺติโสภโณมีสง่า๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๑.สามเณรสุบินพาลี๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๒.สามเณรทิตย์บุญเสริม๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๓.สามเณรไพสนติ์ศรีแปง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๔.พระมหาบุญชัยปภสฺสรเมธีจูแวน๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๕.พระมหาประเสริฐชวนปญฺโญสมรัตน์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๖.พระมหาสราวุฒิสราวุฑฺโฒแก้วปาน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๗.พระมหาบุญตาธีรปุญฺโญจันทร์จิตร์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๘.สามเณรประสิทธิ์ภูผา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๙.สามเณรสุพจน์สมเพชร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๗๒๕๔๒
๕๐.พระมหาบุญส่งกลฺยาโณพลีชมภู๓๖๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๕ป.ธ.๘๒๕๔๒
๕๑.พระมหาชิตติกฺขปญฺโญกุมบุรี๓๓๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔ป.ธ.๙๒๕๔๒
๕๒.พระมหาภรตวราภิญฺโญนวลแก้ว๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๕ป.ธ.๙๒๕๔๒
๕๓.สามเณรเดชจำลองพุฒหอม๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๒