ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระภาสกรปภสฺสโรจันทร์หอม๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.สามเณรบัญชาผาติวโรดม๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระประสิทธิ์วรสิทฺธิน้อยบุญญะ๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๓๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.สามเณรอำนาจแตงโต๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรสมพงษ์จามะรี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรวิทยาอโนราช๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.พระณรงค์ฉนฺทกโรเกตุเห่ง๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๘.พระไบอิร่อวิริยรตโนนัมตาขอฟ๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๙.พระจาร์กาลอินฺทริยสํวรรตโนเยชีจาลสานอฟ๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๐.พระสุชาติฐานิสฺสโรคุณสิงห์๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๑.สามเณรบรรพตกาญจนเกตุ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๒.สามเณรโกเมศมะนาวหวาน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๓.สามเณรเสรีสิงห์โงน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๔.สามเณรปรัชญาอาจสาริเกษ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๕.สามเณรบุญเพชรสิงห์ชัย๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๖.สามเณรสุมิตรผมทำ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๗.สามเณรสุรชัยเทาศิริ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๘.พระมหาชาญยุทธิ์อุตฺตมปญฺโญคงตั้งจิตร๓๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๑๙.พระมหาวิสุทธิ์จิตปุญฺโญผิวทองอ่อน๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๐.พระมหาวิเชียรปภสฺสโรอินไกร๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๑.สามเณรมานัสเดชเดี่ยว๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๒.สามเณรบุญรอดเอียดศรีชาย๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๓.สามเณรเจริญกระจ่างรส๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๔.สามเณรประชินโค้คำหล้า๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๕.สามเณรสร้อยถือพุทธ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๖.พระมหาสุรพรสุรวโรบุญญา๓๖๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๗.สามเณรศิลาผิวคล้าย๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๘.สามเณรอุทิศโมฆรัตน์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๙.สามเณรสุริยันแสงทอง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๐.สามเณรสมานแสนพันธ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๑.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๒.สามเณรรสรินทร์ศรีโกศล๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๓.สามเณรสุรไกรคงบุญวาสน์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๔.สามเณรอภิชาติโยวะศรี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๕.พระมหาอารีย์อริโยแสงชื่นถนอม๔๑๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๖.พระมหาประจักษ์ภูริวฑฺฒโนตาสิงห์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๗.พระมหาประเสริฐอภิเสฏฺโฐนามคำ๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๘.สามเณรองอาจอุดมพร๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๙.สามเณรสมสมัยหารธงชัย๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๓
๔๐.พระมหาวรัญญูวรญฺญูสอนชุน๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๑.พระมหามนพกิตฺติมโนจิตรกมลพันธ์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๒.สามเณรหวนแสงแก้วพเนาว์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๓.พระมหาเคนน้อยสีลคุโณบุญชูหล้า๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๒ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๔.พระมหาวัฒน์พรอภิวฑฺฒโนบุญมาก๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๓ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๕.พระมหารัญนาชินวํโสบุญสวัสดิ์๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๖.พระมหาชำนาญมหาชาโนพูดเพราะ๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๗.พระมหาบุญส่งกลฺยาโณพลีชมภู๓๗๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๓
๔๘.พระมหานิรมิตรกิตฺติมิตฺโตแก้วกูล๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๓
๔๙.พระมหาธเนสธเนโสสังข์แก้ว๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๓
๕๐.สามเณรทิตติต่วนโต๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๓