ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรรุ่งโรจน์อินหนองฉาง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.สามเณรโอเคร์วงศ์อนุ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรประกอบกิจคชิน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.สามเณรฉลาดเยาวขันธ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.สามเณรประยงค์พ่อพันดร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรโชคชัยโค้คำหล้า๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรสุรพงษ์สืบด้วง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรศรัญญูวงษ์นาวาด๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรเก่งเกิดจร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรวุฒิชัยราชวัตร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรปรีชาคุณวิชา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรชาตรีชำนาญสิงห์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรธงชัยมวยสี๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๔.สามเณรเชาวรินทร์ขาวล้วน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๕.สามเณรสมพงษ์จามะรี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๖.สามเณรวิทยาอโนราช๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๗.พระมหาจาร์กาลอินฺทริยสํวรรตโนเยธีจาลสานอฟ๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๘.พระมหาไบอิร่อวิริยรตโนนัมตาขอฟ๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๙.สามเณรบุญเพชรสิงห์ชัย๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๒๐.สามเณรสุมิตรผมทำ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๒๑.สามเณรโชคดีเพชรมาก๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๒๒.สามเณรปรัชญาอาจสาริเกษ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๒๓.พระมหาวิสุทธิ์ฐิตปุญฺโญผิวทองอ่อน๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๔.พระมหาวิเชียรปภสฺสโรอินไกร๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๕.พระมหาสันติโชติกโรกลีบทอง๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๖.พระมหามนัสญาณมโนเวชวิฐาน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๗.พระมหาสรรเสริญจนฺทโสภโณกระต่ายทอง๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๘.พระมหาพัฒนพงษ์มหาวฑฺฒโนใฝ่กุศลกิจธรรม๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๒๙.พระมหาพีรเดชฐิตเมโธจันทร์เลิศลักษณ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๐.สามเณรสมัยเปลื่องนา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๑.สามเณรประชินโค้คำหล้า๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๒.สามเณรสร้อยถือพุทธ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๓.สามเณรฉลองทุยมะเริง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๔.สามเณรชัยพิชิตวรรณธงชัย๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๓๕.พระมหาสุรพรสุรวโรบุญญา๓๗๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๖.พระมหาพะเด็ดจนฺทโชโตชุ่มเพ็งพันธ์๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๗.สามเณรสุรพงษ์ศรีอุดม๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๘.สามเณรดำรงค์ศรีอุดม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๓๙.สามเณรสมานแสนพันธ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๐.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๑.สามเณรสุรไกรคงบุญวาสน์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๒.พระมหาประจักษ์ภูริวฑฺฒโนตาสิงห์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๓.พระมหาไพรสันติ์มหาสนฺโตศรีแปง๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๔.พระมหาสุบินสมฺมาภิญฺญูพาลี๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๕.พระมหาบุญชัยปภสฺสรเมธีจูแวน๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๕ป.ธ.๘๒๕๔๔
๔๖.พระมหาสุพจน์วชิรสโมสมเพชร๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๘๒๕๔๔
๔๗.สามเณรหวนแสงแก้วพเนาว์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗ป.ธ.๘๒๕๔๔
๔๘.พระมหารัญนาชินวํโสบุญสวัสดิ์๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๔