ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระหยุ๋งการุณิโกหว่าง๔๑๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระสุวัธชัยอธิปญฺโญกลั่นทอง๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระวสกรขนฺติพโลมีรุ่งเรือง๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระเกรียงศักดิ์กิตฺติปญฺโญกวางแก้ว๓๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระนันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระบุญเกิดปุญฺญชาโตวงษ์วิรัตน์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระวิวัธน์วิวฑฺฒโนนิ่มเนตร๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.สามเณรสมเกียรติเตจะสิทธิ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.สามเณรยุทธศักดิ์อวยพร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรจันทรังสีธรรมวงค์ศา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรยอดสารสอน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรอนิวัฒน์คลังดงเค็ง๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรวีรวัฒน์จอมเกาะ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรวิเชียรสิงห์คิบุตร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรอนุกรณ์อักษร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรทวีศักดิ์พันบุรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรลิขิตลังกากาศ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรสราวุฒิวงผดุง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.พระอดุลย์ธมฺมาตุโลจิรพฤกษานนท์๔๘๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๐.พระคิ้มรมณีโยแก้วประดิษฐ์๓๕๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๑.พระสมศักดิ์กตวีโรจันทร์ทอง๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๒.พระธีรวุฒิธีรปญฺโญรัตนวิสุทธิ์๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.พระพัชรพลพลปุญฺโญศรีเปล่ง๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.พระภัทราวุธปริปุณฺโณตุ้ยเป็ง๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.พระมงคลมงฺคโลงามทรัพย์๓๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.พระรุ่งโรจน์วิโรจโนอินหนองฉาง๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.พระสามารถชวนปญฺโญสัตยาศารยะ๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.พระชาตรีอิทฺธิชาโตชำนาญสิงห์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรวรพจน์ปัญญาแก้ว๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรถาวรตลาดเงิน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรวชิรเมธาสงค์ลำ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรโจพรหมมะวงสา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.สามเณรสิงหราวรรณประเวศ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.สามเณรธีรเดชศิลาอุดม๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๕.สามเณรวสันต์พลเสน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๖.สามเณรอำนาจชัยมณี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๗.สามเณรสุชาติบุญศร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๘.สามเณรอธิวัฒน์อยู่ยงสินธุ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๙.พระมหาธนอรรถจิตฺตาคโมจันทร์จิตร์๓๑๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๐.พระมหาสงการณ์ถิรจิตฺโตเขื่อนแก้ว๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๑.พระมหาภาสกรปภสฺสโรจันทร์หอม๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.สามเณรอนุวัฒน์ปานทอง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.สามเณรชัชชัยนวน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.สามเณรคมกฤษณ์ชนะบัว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๕.พระมหาสุชีพสุชีโวสายสิน๓๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๖.พระมหาศุภวัตรนาโคตรีเดชี๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๗.พระมหาบุญลักษณ์อนุตฺตโรบุญประกอบ๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๘.พระมหาเทวาญาณทสฺสีทาศรี๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๙.พระมหาสุรชัยชยสูโรเทาศิริ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๐.สามเณรบัญชาผาติวโรดม๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๑.สามเณรฉลาดเยาวขันธ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๒.สามเณรศักดิ์สิทธิ์เหง้าโอษา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๓.สามเณรยิ่งสันต์กมลสาร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๔.สามเณรปรีชาคุณวิชา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๕.สามเณรวุฒิชัยราชวัตร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๖.สามเณรมงคลวัฒนา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๗.สามเณรศรายุทธ์เดื่อดิน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๘.พระมหาณรงค์ฉนฺทกโรเกตุเห่ง๓๑๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๙.พระมหาสุริยาสิริคุตฺโตเงาศรี๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๐.สามเณรวิทยาอโนราช๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๑.สามเณรทองปุนใยอุ่น๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๒.พระมหาสันติโชติกโรกลีบทอง๓๐๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓ป.ธ.๗๒๕๔๗
๖๓.พระมหาสมศักดิ์ธมฺมสฺสโมปรีจันทร์๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๗
๖๔.พระมหาวิสุทธิ์ฐิตปุญฺโญผิวทองอ่อน๓๑๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๘๒๕๔๗
๖๕.พระมหาวิรัตน์อภิรตโนกัณพัทธณะ๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๘๒๕๔๗
๖๖.พระมหาประชินกิตฺติชิโนโค้คำหล้า๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๘๒๕๔๗
๖๗.พระมหาสมานมโนพนฺโธแสนพันธ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๘๒๕๔๗
๖๘.พระมหาฉลองธมฺมฉนฺโททุยมะเริง๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๘๒๕๔๗
๖๙.สามเณรสร้อยถือพุทธ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๘๒๕๔๗
๗๐.สามเณรสุรไกรคงบุญวาสน์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๗