ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระฮ่าธมฺมิโกเหวียนดัง๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระฤทธิชัยอานนฺโทวันมูล๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.พระอุดมจนฺทโชโตเอ่งฉ้วน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรเจษฎาลือชา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรเพชรายุทธนามหงษ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรพจน์ศรีพุทธา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรธีระศักดิ์ชิตวงค์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรวัฒนาแสงสุรีย์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรจรรยงค์เรืองเสนา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรชัยวัฒสิงคิบุตร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรเสกสรรค์หาดกระโทก๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรกิตติพงษ์แซ่เอี่ยว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรไกรสรแสงเพ็ชร๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์เรียบร้อย๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรไกรสรหาญมนตรี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรสันติธรรมมีสนาม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรวิสุทธิ์วิลัยวงค์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรนพพลบุญนามน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรศราวุธน้อยชื่น๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรโตมรโกกะพันธ์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรสุรศักดิ์ชอบจิตต์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.สามเณรยุทธนาสัตตะนันท์๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๔.สามเณรอำนวยเย็นสุวรรณ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๕.สามเณรอานันท์มะศิริยานันท์๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๖.พระหยุ๋งการุณิโกหว่าง๔๒๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๗.พระสุวัธชัยอธิปญฺโญกลั่นทอง๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๘.พระวสกรขนฺติพโลมีรุ่งเรือง๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๙.พระเกรียงศักดิ์กิตฺติปญฺโญกวางแก้ว๔๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๐.พระนันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๑.พระบุญเกิดปุญฺญชาโตวงษ์วิรัตน์๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๒.พระวิวัธน์วิวฑฺฒโนนิ่มเนตร๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๓.พระสมเกียรติฐิตธมฺโมเตจะสิทธิ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๔.สามเณรตาลยอดบุญเป็ง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๕.สามเณรวิเชียรสิงห์คิบุตร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๖.สามเณรแสงสุรีย์อินทรไพจิตต์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๗.สามเณรจันทรังสีธรรมวงค์สา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๘.สามเณรวีรวัฒน์จอมเกาะ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๙.สามเณรอนุกรณ์อักษร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๐.สามเณรสุริยาศรีบัวลา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๑.สามเณรไพรัชดอกพอง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๒.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๓.สามเณรยอดสารสอน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๔.สามเณรทวีศักดิ์พันบุรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๕.สามเณรวีระพันธ์โพธิกระสังข์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสราวุฒิวงผดุง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๗.สามเณรอนิวัฒน์คลังดงเค็ง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๘.พระมหาธีรวุฒิธีรปญฺโญรัตนวิสุทธิ์๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๙.พระมหาพัชรพลพลปุญฺโญศรีเปล่ง๓๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๐.พระมหาภัทราวุธปริปุณฺโณตุ้ยเป็ง๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๑.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๓๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๒.พระมหาสามารถชวนปญฺโญสัตยเศารยะ๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๓.สามเณรวรพจน์ปัญญาแก้ว๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๔.สามเณรสุธีย์ใจบุญ๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๕.สามเณรถาวรตลาดเงิน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๖.สามเณรโจพรหมมะวงสา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๗.สามเณรสิงหราวรรณประเวศ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๘.สามเณรธีรเดชศิลาอุดม๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๙.สามเณรวสันต์พลเสน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๐.สามเณรสุชาติบุญศร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๑.สามเณรอธิวัฒน์อยู่ยงสินธุ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๒.สามเณรสุริยันต์สีดาว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๓.สามเณรยุทธนาจันนอก๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๔.พระมหาคิ้มรมณีโยแก้วประดิษฐ์๓๖๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๕.พระมหากฤษณลักษณ์เขมงฺกโรเกิดสมบูรณ์๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๖.พระมหาธีระยุทธธีรภทฺโทตะรีสูน๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๗.สามเณรสมพงศ์แก้วประยูร๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๘.สามเณรจรูญบัวศรี๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๙.สามเณรเก่งเกิดจร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๐.สามเณรชัชชัยนวน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๑.สามเณรคมกฤษณ์ชนะบัว๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๒.สามเณรศุภชัยคำภักดี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๓.พระมหาจำปีชุติปญฺโญชัยวุฒิ๓๒๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๗๔.พระมหาอนุวัตรอนุตฺตโรแพนพันธุ์อ้วน๓๑๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๕.พระมหาสุชีพสุชีโวสายสิน๓๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๖.พระมหาศุภวัตรนาโคตรีเดชี๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๗.พระมหาเทวาญาณทสฺสีทาศรี๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๘.พระมหาฉลาดกิตฺติสมฺปนฺโนเยาวขันธ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๙.สามเณรศักดิ์สิทธิ์เหง้าโอษา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๐.สามเณรยิ่งสันต์กมลสาร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๑.สามเณรปรีชาคุณวิชา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๒.สามเณรมงคลวัฒนา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๓.สามเณรศรายุทธเดื่อดิน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๔.พระมหาสถาพรสุทฺธิเมธีข้อค้า๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๑ป.ธ.๗๒๕๔๘
๘๕.พระมหาวิทยาคุณวิทูอโนราช๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๒ป.ธ.๗๒๕๔๘
๘๖.พระมหาศิริศักดิ์ทตฺตสิริเวียงอุโฆษณ์๔๒๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒ป.ธ.๘๒๕๔๘
๘๗.พระมหาสมศักดิ์ธมฺมสฺสโมปรีจันทร์๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓ป.ธ.๘๒๕๔๘
๘๘.พระมหาสมานมโนพนฺโธแสนพันธ์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๘
๘๙.สามเณรสร้อยถือพุทธ๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๘