ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๓๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระตะเวญาณิโกเหวียนยุย๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.พระโลกมหาโลโกโง๊ติ๊ก๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.พระอิ่นบ่อปญฺญาปาโลเหยียน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรแสงฮาเหยียน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรบุญส่งธรรมอนุสรณ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรมนเทียรศรีรักษา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรณัฐพลประมูล๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรกิตติศักดิ์ฟักแก้ว๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีโยหะ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรสุวรรณไชยมะเริง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรธงชัยสมทิพย์๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.พระไพบูลย์วิปุโลจันดำ๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรชายแยงเหยียน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรธรรมรัตน์มหาระชน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรศุภชัยจอมลา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรพรชัยสายคำภา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรกรกชอินทรขุนทศ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรเศรษฐาวงสาลุน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรกฤษฎาธรรมณี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรจักรพันธ์นาคเป้า๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรอัมรินทร์ยันมะเริง๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.พระฤทธิชัยอานนฺโทวันมูล๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๔.พระประพันธ์ฐิตสีโลศรีสังข์๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๕.สามเณรเจษฎาลือชา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๖.สามเณรเพชรยุธนามหงษ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๗.สามเณรธีระศักดิ์ชิตวงค์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๘.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๙.สามเณรกิตติพงษ์แซ่เอี่ยว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์เรียบร้อย๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๑.สามเณรนพพลบุญนามน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๒.สามเณรโตมรโกกะพันธ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๓.สามเณรอำนวยเย็นสุวรรณ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๔.สามเณรวัฒนาแสงสุริย์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๕.สามเณรเสกสรรค์หาดกระโทก๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๖.สามเณรไกรสรแสงเพ็ชร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๗.สามเณรไกรสรหาญมนตรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๘.สามเณรสันติธรรมมีสนาม๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๙.สามเณรวิสุทธิ์วิลัยวงค์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๐.พระมหาหยุ๋งการุณิโกหว่าง๔๓๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๑.พระมหาสมเกียรติฐิตธมฺโมเตจะสิทธิ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๒.สามเณรตาลยอดบุญเป็ง๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๓.สามเณรวิเชียรสิงห์คิบุตร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๔.สามเณรวชิรวัฒน์คำแสงดี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๕.สามเณรจันทรังสีธรรมวงค์สา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๖.สามเณรวีรวัฒน์จอมเกาะ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๗.สามเณรไพรัชดอกพอง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๘.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๙.สามเณรยอดสารสอน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๐.สามเณรธีระวัฒน์สิทธิราช๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๑.พระมหาบุญเกิดปุญฺญชาโตวงษ์วิรัตน์๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๒.สามเณรอนุกรณ์อักษร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๓.สามเณรทวีศักดิ์พันบุรี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๔.พระมหาคิ้มรมณีโยแก้วประดิษฐ์๓๗๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๕.พระมหาพัชรพลพลปุญฺโญศรีเปล่ง๓๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๖.พระมหาภัทราวุธปริปุณฺโณตุ้ยเป็ง๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๗.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๘.พระมหาสามารถชวนปญฺโญสัตยเศารยะ๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๙.พระมหาสุธีย์ญาณสุธีใจบุญ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๐.สามเณรโจพรหมมะวงสา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๑.สามเณรสิงหราวรรณประเวศ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๒.สามเณรวสันต์พลเสน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๓.สามเณรฐิติพงศ์จันคนา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๔.สามเณรสุริยันต์สีดาว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๕.สามเณรปรีชาเหง้าโอษา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๖๖.พระมหากฤษณลักษณ์เขมงฺกโรเกิดสมบูรณ์๓๖๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๗.พระมหาบุญรอดธีรปุญฺโญเอียดศรีชาย๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๘.พระมหาสิทธิชัยชยสิทฺธิปัญญาไวย์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๙.พระมหาบัญชาสุสมฺปนฺโนผาติวโรดม๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๗๐.สามเณรจรูญบัวศรี๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๗๑.สามเณรอนุรักษ์แสงภารา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๗๒.สามเณรชัชชัยนวน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๗๓.พระมหาเทวาญาณทสฺสีทาศรี๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖ป.ธ.๗๒๕๔๙
๗๔.สามเณรปรีชาคุณวิชา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๗ป.ธ.๗๒๕๔๙
๗๕.พระมหาอรุณรตนปญฺโญบุตรรัตน์๔๑๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๘๒๕๔๙
๗๖.พระมหาเธียรบดีฐิตจิตฺโตนวลจำรัส๔๑๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๘๒๕๔๙
๗๗.พระมหาศิริศักดิ์ทตฺตสิริเวียงอุโฆษณ์๔๓๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๙
๗๘.พระมหาสำราญสุเมโธมโนรัตน์๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗ป.ธ.๙๒๕๔๙