ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอมรสุจิตฺโตคำลาพิช๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระพิทยพงศ์พุทฺธวิริโยมนตรีวงษ์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.พระจอมแสงรตนจิตฺโตเหยียน๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.พระสันโดษสนฺโตโสคุรุง๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.พระกองแพงสีลกนฺโตเหยียน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.พระคำเงินเหมปาโลเหยียน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.พระคมวิทย์สุวิทูนาทันคิด๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรยุรนันท์ไชโย๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรชาติชายชาบุญเรือง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรศักดาแสนจุมพล๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรอัจฉริยะศีลกุล๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรอรัญบุญโม๊ะ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรสงกรานต์กองกำพล๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.พระฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๖.พระอนันทชัยธมฺมวุฑฺโฒจงไกรจักร๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๗.พระไพบูลย์วิปุโลจันดำ๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๘.พระอิ่นบ่อปญฺญาปาโลเหยียน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๙.พระแสงฮากิตฺตฺยาโภเหยียน๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๐.สามเณรมณเทียรศรีรักษา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๑.สามเณรธรรมรัตน์มหาระชน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๒.สามเณรพรชัยสายคำภา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๓.สามเณรกรกชอินทรขุนทศ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.สามเณรเศรษฐาวงสาลุน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรณัฐพลประมูล๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรกิตติศักดิ์ฟักแก้ว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีโยหะ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.สามเณรอัมรินทร์ยันมะเริง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.สามเณรกฤษฎาธรรมณี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรธงชัยสมทิพย์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.พระมหาฤทธิชัยอานนฺโทวันมูล๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๒.พระมหาประพันธ์ฐิตสีโลศรีสังข์๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๓.สามเณรเจษฎาลือชา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๔.สามเณรธีระศักดิ์ชิตวงค์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๕.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๖.สามเณรวัฒนาแสงสุริย์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.สามเณรสายฝนมณีโชติ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.สามเณรโตมรโกกะพันธ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.สามเณรวิสุทธิ์วิลัยวงค์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.สามเณรณัฐนันท์วีระสมเกียรติ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรอำนวยเย็นสุวรรณ๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๒.สามเณรนพพลบุญนามน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๓.สามเณรไกรสรหาญมนตรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๔.พระมหาสมเกียรติฐิตธมฺโมเตจะสิทธิ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๕.สามเณรตาลยอดบุญเป็ง๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๖.สามเณรวิเชียรสิงห์คิบุตร๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๗.สามเณรวีรวัฒน์จอมเกาะ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๘.สามเณรไพรัชดอกพอง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๙.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๐.สามเณรธีระวัฒน์สิทธิราช๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๑.สามเณรสุรเชษฎ์สิงห์สุขสวัสดิ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๒.สามเณรยอดสารสอน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๓.พระมหาพัชรพลพลปุญฺโญศรีเปล่ง๓๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๔.พระมหาภัทราวุธปริปุณฺโณตุ้ยเป็ง๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๕.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๓๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๖.พระมหาสามารถชวนปญฺโญสัตยเศารยะ๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๗.พระมหาสุธีย์ญาณสุธีใจบุญ๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๘.สามเณรโจพรหมมะวงสา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๙.สามเณรวสันต์พลเสน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๐.สามเณรปรีชาเหง้าโอษา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๑.พระมหาสิทธิชัยชยสิทฺธิปัญญาไวย์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๒.พระมหาจรูญอาภทฺธโรบัวศรี๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๓.สามเณรยิ่งสันต์กมลสาร๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๔.สามเณรอนุรักษ์แสงภารา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๓ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๕.พระมหาเทวาญาณทสฺสีทาศรี๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๙ป.ธ.๘๒๕๕๐
๖๖.สามเณรปรีชาคุณวิชา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๐ป.ธ.๘๒๕๕๐