ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวุนคำวุฑฺฒิโกวงศ์ประดิษฐ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.สามเณรธีรภัทร์เกตุสมบูรณ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.สามเณรทวีวุฒิทองแสน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรพิสิฐเกตุเห่ง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรภูมินทร์คนดี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรทศพลสิงห์สุ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรวรพัฒน์สุโข๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรนนทชัยสามสาลี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรจิรายุทธวิลัยชื่น๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรสมัตถ์ศรีคำบ่อ๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรยมนาชาบุญเรือง๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.พระอมรสุจิตฺโตคำลาพิช๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓.พระพิทยพงศ์พุทฺธวิริโยมนตรีวงษ์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔.สามเณรบุญส่งธรรมอนุสรณ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๕.สามเณรสุรศักดิ์ทวีศิลป์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๖.สามเณรโชติกุลเกตุสมบูรณ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๗.สามเณรธีรวัฒน์รัตนาแพง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๘.สามเณรชาติชายชาบุญเรือง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๙.สามเณรอรัญบุญโม๊ะ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๐.สามเณรกุศลเสนาะพงษ์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๑.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๒.พระตะเวญาณิโกเหวียนยุย๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๓.พระชายแยงสิริปญฺโญเหยียน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๔.สามเณรศักดาแสนจุมพล๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๕.พระมหาฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๓๘๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๖.พระมหาอนันทชัยธมฺมวุฑฺโฒจงไกรจักร๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๗.พระมหาไพบูลย์วิปุโลจันดำ๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๘.สามเณรธรรมรัตน์มหาระชน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๙.สามเณรไกรสรแสงเพ็ชร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๐.สามเณรพรชัยสายคำภา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๑.สามเณรกรกชอินทรขุนทศ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๒.สามเณรเศรษฐาวงสาลุน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๓.สามเณรกฤษฎาธรรมณี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๔.พระมหาอิ่นบ่อปญฺญาปาโลเหยียน๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๕.สามเณรกิตติศักดิ์ฟักแก้ว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๖.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีโยหะ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๗.พระมหาธนอรรถจิตฺตาคโมจันทร์จิตร์๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๘.พระมหาฤทธิชัยอานนฺโทวันมูล๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๙.พระมหากิตติภูมิกิตฺติภทฺโทศรีบุญเรือง๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๐.พระมหาเจษฎาสุรปญฺโญลือชา๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๑.สามเณรธีระศักดิ์ชิตวงศ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๒.สามเณรอนุกรณ์อักษร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๓.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๔.สามเณรวัฒนาแสงสุริย์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๕.สามเณรสายฝนมณีโชติ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๖.สามเณรสุริยาอินตะยะ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๗.สามเณรโตมรโกกะพันธ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๘.สามเณรนพพลบุญนามน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๙.สามเณรนพพลบุญนามน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๐.พระมหาตาลยอดตาลคฺโคบุญเป็ง๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๑.พระมหาวิเชียรสุธีโรสิงห์คิบุตร๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๒.สามเณรไพรัชดอกพอง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๓.สามเณรแสงสุริยาโกรัมย์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๔.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๕.สามเณรสุรเชษฏ์สิงห์สุขสวัสดิ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๖.พระมหากฤษณลักษณ์เขมงฺกโรเกิดสมบูรณ์๓๘๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๗.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๓๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๘.พระมหาสุธีย์ญาณสุธีใจบุญ๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๓ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๙.สามเณรโยธินคำไวย์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๐.สามเณรจำรัสจูแวน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๑.สามเณรอดิศรหยุดรัมย์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๒.สามเณรปรีชาเหง้าโอษา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๗ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๓.พระมหาสันติโชติกโรกลีบทอง๓๔๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๘ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๔.พระมหามนพกิตฺติมโนจิตรกมลพันธ์๓๐๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๕.พระมหาจรูญอาภทฺธโรบัวศรี๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๐ป.ธ.๘๒๕๕๑