ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวีรพลวีรพโลจันทมาศ๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.สามเณรอดิศักดิ์ศรีโยหะ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.สามเณรภานุพัฒน์วงสาลุน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรนรินทร์เรือนผาง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรนพดลเสพศรีสุข๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรสุรศักดิ์คำศรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรพีรพลก่ำเกลี้ยง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรโสภณพระมนตรี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.พระอุ่นแก้วธมฺมวโรเหยียน๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.พระอิ่นตาลอินฺทปญฺโญเหยียน๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรคำผงเหยียน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรชวลิตทองเติม๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรขวัญชัยอำนวยการ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรจิรายุทธวิไลวงค์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรสมรศรีแก้ว๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรพิชิตชัยศิรินู๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรธีรภัทร์เกตุสมบูรณ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๘.สามเณรยุรนันท์ไชโย๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๙.สามเณรทวีวุฒิทองแสน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๐.สามเณรทศพลสิงห์สุ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๑.สามเณรวรพัฒน์สุโข๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๒.สามเณรจิรายุทธวิลัยชื่น๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๓.สามเณรกุณฑรินทร์ยางธิสาร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๔.พระกองแพงสีลกนฺโตเหยียน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๕.พระวุนคำวุฑฺฒิโกวงศ์ประดิษฐ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๖.สามเณรยมนาชาบุญเรือง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๗.พระมหาวิวัธน์วิวฑฺฒโนนิ่มเนตร๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๒๘.สามเณรสุรศักดิ์ทวีศิลป์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๒๙.สามเณรธีรวัฒน์รัตนาแพง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๐.สามเณรชาติชายชาบุญเรือง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๑.สามเณรกุศลเสนาะพงษ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๒.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๓.พระมหาสมชายกิตฺติสาโรดีตรุษ๔๕๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๔.พระมหาบุญส่งธมฺมานุสรโณธรรมอนุสรณ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๕.สามเณรโชติกุลเกตุสมบูรณ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๖.สามเณรอรัญบุญโม๊ะ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๓๗.พระมหาฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๓๙๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๒
๓๘.สามเณรศตสิณฑ์ตันชาลี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๒
๓๙.สามเณรเอกชัยสันติปัญญา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๐.สามเณรกรกชอินทรขุนทศ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๑.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีโยหะ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๒.พระมหาอนันทชัยธมฺมวุฑฺโฒจงไกรจักร๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๓.พระมหาไพบูลย์วิปุโลจันดำ๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๔.สามเณรพรชัยสายคำภา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๕.สามเณรเศรษฐาวงสาลุน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๖.สามเณรกิตติศักดิ์ฟักแก้ว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๔๗.พระมหาธนอรรถจิตฺตาคโมจันทร์จิตร์๓๖๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๔๘.พระมหาบุญลักษณ์อนุตฺตโรบุญประกอบ๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๔๙.พระมหาฤทธิชัยอานนฺโทวันมูล๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๐.พระมหาสมเกียรติฐิตธมฺโมเตจะสิทธิ์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๑.พระมหาเจษฎาสุรปญฺโญลือชา๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๒.พระมหาวีรวัฒน์วีรวฑฺฒโนจอมเกาะ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๓.สามเณรธีระศักดิ์ชิตวงค์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๔.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๕.สามเณรบุญฤทธิ์เขียวเล่ง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๖.สามเณรสายฝนมณีโชติ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๗.พระมหาศักดิ์สิทธิ์สิทฺธาภิวฑฺฒปญฺโญเหง้าโอษา๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๒
๕๘.พระมหาวิเชียรสุธีโรสิงห์คิบุตร๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๗๒๕๕๒
๕๙.สามเณรวสันต์พลเสน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๐.สามเณรณัฐพลกาศสนุก๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๑.สามเณรไพรัชดอกพอง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๒.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๓.สามเณรสุรเชษฎ์สิงห์สุขสวัสดิ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๔.พระมหาสิทธิชัยชยสิทฺธิปัญญาไวย์๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๘๒๕๕๒
๖๕.พระมหาวิทยาคุณวิทูอโนราช๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๘๒๕๕๒