ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรทรงกรดอินมาตร์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรบัณฑิตนันทจันทร์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรวิชัยสุระศร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรฉัตรชัยแสงฮาด๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรณัฐพรวงค์ละคร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรเดชนรงค์ชาววัง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรสุรทินธนะมีเสมอ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรตระกูลศักดิ์ทำนา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรศราวุฒิมะคะพิมพ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรดิเรกแสนเหลา๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.พระอุ่นแก้วธมฺมวโรเหยียน๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๒.สามเณรชวลิตทองเติม๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๓.สามเณรพีรพลก่ำเกลี้ยง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๔.พระวีรพลวีรพโลจันทมาศ๓๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๕.พระอิ่นตาลอินฺทปญฺโญเหยียน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๖.สามเณรคำผงเหยียน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๗.สามเณรพัฒนาติ๊บมา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๘.สามเณรขวัญชัยอำนวยการ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๙.สามเณรแสวงผาเงิน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๐.สามเณรโสภณพระมนตรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๑.สามเณรจิรายุทธวิลัยวงค์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๒.สามเณรพิชิตชัยศิรินู๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๓.สามเณรทศพลสิงห์สุ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๒๔.สามเณรวรพัฒน์สุโข๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๒๕.สามเณรจิรายุทธวิลัยชื่น๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๒๖.สามเณรกุณฑรินทร์ยางธิสาร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๒๗.สามเณรยมนาชาบุญเรือง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๒๘.พระมหาวิวัธน์วิวฑฺฒโนนิ่มเนตร๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๒๙.พระมหาบุญส่งธมฺมนุสรโณธรรมอนุสรณ์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๐.สามเณรธรรมรัตน์มหาระชน๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๑.สามเณรธีรวัฒน์รัตนาแพง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๒.สามเณรชาติชายชาบุญเรือง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๓.สามเณรกุศลเสนาะพงษ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๔.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๕.พระมหาอำนวยวณฺณสีโตเย็นสุวรรณ๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๖.สามเณรอรัญบุญโม๊ะ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๓๗.พระมหาฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๔๐๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๓๘.พระมหาไพบูลย์วิปุโลจันดำ๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๓๙.พระมหาจำเริญปทีโปปทีปวณิช๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๐.พระมหาเกียรติศักดิ์มหากิตฺติสถานป่า๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๑.พระมหาอนุกรณ์อนุกโรอักษร๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๒.สามเณรเอกชัยสันติปัญญา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๓.สามเณรกรกชอินทรขุนทศ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๔.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีโยหะ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๕.สามเณรพรชัยสายคำภา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๓
๔๖.พระมหาสุชีพสุชีโวสายสิน๔๐๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๘ป.ธ.๗๒๕๕๓
๔๗.พระมหาโจกตโจโจพรหมมะวงสา๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙ป.ธ.๗๒๕๕๓
๔๘.พระมหาบุญฤทธิ์ปุญฺญิทฺธิเขียวเล่ง๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๐ป.ธ.๗๒๕๕๓
๔๙.สามเณรจักรพงษ์ร้องขันแก้ว๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑ป.ธ.๗๒๕๕๓
๕๐.พระมหากฤษณลักษณ์เขมงฺกโรเกิดสมบูรณ์๔๐๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๐ป.ธ.๘๒๕๕๓
๕๑.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๔๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๑ป.ธ.๘๒๕๕๓
๕๒.สามเณรไพรัชดอกพอง๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๒ป.ธ.๘๒๕๕๓
๕๓.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๓ป.ธ.๘๒๕๕๓
๕๔.สามเณรสุรเชษฏ์สิงห์สุขสวัสดิ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๔ป.ธ.๘๒๕๕๓
๕๕.สามเณรปรีชาเหง้าโอษา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕ป.ธ.๘๒๕๕๓