ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประสงค์ปญฺญาธโรกล้าหาญ๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระสุรพลสุรพโลสุทธินาค๕๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระอุดมศักดิ์อริยวํโสศรเพ็ชร๓๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระถ่อญาณโสภโณโฮวัน๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระมงคลจนฺทาโภอินจัน๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระเอกชัยรกฺขิตสีโลนิลสูงเนิน๓๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.พระจันทรจนฺทธมฺโมไชยะสอน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรพรมโชคบุญเรือง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรยงยุทธ์ยางทอง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรกิตติพงษ์วรรณกุล๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรนพรัตน์ชอบธรรม๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรสุทธิพันธ์เข็มเจริญ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรอภิสิทธิ์อุปเทพ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรจักรพงษ์ทองดี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรเจษฎาค่ำคูณ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรอนุทัตวงษ์ษา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรชลาธรจันทร์ผ่อง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรเจษฎาหาสีโน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรนวพลรัตนผล๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรธิติโสระมัด๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรธนพัฒน์พงษ์พยัคฆ์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรทินกรฝังนาค๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรพัทธนันท์บุญเติม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรกมลชัยจิตรจำลอง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรจิตรเทพต่อคุ้ม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรยุทธพลจันทร์เลิศ๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรปฏิภาณลำเหลือ๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.พระไพศาลสุวิสาโลจงกลมณี๖๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.พระปั้งปสนฺโนพันธนาลัย๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรอนุวรรต์ชัยชาญ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรชินวงศ์ราณา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรอัศวโยธินบุญมี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรทยุตสีดา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรไทยรัฐไทยทองหลาง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรอานนท์บุญมา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรสรณคมน์โลนุช๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.พระดนัยตนุปิโยปิยะดารากร๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๘.พระหุมพันภทฺทวโรจันทวงศ์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๙.พระอุเทนอุเทโนสะอู๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๐.สามเณรธวัชชัยแก้วนวล๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๑.สามเณรศรันย์มูลอินทร์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๒.สามเณรศราวุธใยเมือง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๓.สามเณรดำรงค์ฤทธิศรีเดช๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๔.สามเณรเตชิตตระกูลกิจเจริญ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๕.สามเณรวสุธรจันทร์ทรง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๖.สามเณรประเสริฐวงศ์แก้ว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๗.สามเณรองอาจสีคร้าม๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๘.สามเณรอมรเทพสายไหม๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๙.สามเณรสุธินันท์เพ็งสีดา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.พระคำอุ่นจนฺทวํโสเหยียน๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรธีระศักดิ์สีแสง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.สามเณรทวีคูณจันดำ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.สามเณรบัสปันติ๊บ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรพิทักษ์วงษ์สาลี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรสยมภูนามนาย๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๖.สามเณรทรงกรดอินมาตร์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๗.สามเณรฉัตรชัยแสงฮาด๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๘.สามเณรสุรทินธนะมีเสมอ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๕๙.สามเณรสกลเกียรติพรมภารักษ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๐.สามเณรวรากรดวงวรรณ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๑.สามเณรปรัชญาเติมทรัพย์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๒.สามเณรณพวุฒิวรรณศรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๓.สามเณรเดชณรงค์ชาววัง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๔.สามเณรทักษิณอินทร์วิเศษ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๕.สามเณรจำนงค์หญ้าอ่อนดี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๖๖.พระมหานันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์๓๘๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๗.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติสมฺปนฺโนทัศชา๓๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๘.สามเณรอภิชาติพรหมประสิทธิ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๕
๖๙.สามเณรพัฒนาติ๊บมา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๐.สามเณรธนวัฒน์เชื้อตาแสง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๑.สามเณรโสภณพระมนตรี๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๒.สามเณรอำพลมูระคา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๓.สามเณรธนากรรองภักดี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๔.สามเณรศุภกาญน์อาจแทน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๕.พระมหาจตุพลมหาวีโรวิเวกวินย์๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๖.พระมหาวีรพลวีรพโลจันทมาศ๓๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๗.พระมหาเดชาธรวรธมฺโมขุนเจริญ๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๘.สามเณรแสวงผาเงิน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๗๙.สามเณรเบญจรงค์ทองสุทธิ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๐.สามเณรโชติกุลเกตุสมบูรณ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๘ป.ธ.๖๒๕๕๕
๘๑.สามเณรเชิดชูกรานรอด๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๙ป.ธ.๖๒๕๕๕
๘๒.สามเณรยมนาชาบุญเรือง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๐ป.ธ.๖๒๕๕๕
๘๓.สามเณรพัฒโนทัยปูคำ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑ป.ธ.๖๒๕๕๕
๘๔.สามเณรขวัญชัยบุตรวิเศษ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒ป.ธ.๖๒๕๕๕
๘๕.พระมหาฐานันดร์สุทฺธิญาโณแก้วทอง๔๒๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๔ป.ธ.๗๒๕๕๕
๘๖.พระมหาภัทราวุธปริปุณฺโณตุ้ยเป็ง๓๑๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๕ป.ธ.๗๒๕๕๕
๘๗.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖ป.ธ.๗๒๕๕๕
๘๘.พระมหาสุชีพสุชีโวสายสิน๔๒๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖ป.ธ.๘๒๕๕๕
๘๙.พระมหาวิเชียรสุธีโรสิงห์คิบุตร๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗ป.ธ.๘๒๕๕๕
๙๐.พระมหาณัฐพลพลาธิโกกาศสนุก๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘ป.ธ.๘๒๕๕๕
๙๑.พระมหาจักรพงษ์จกฺกวํโสร้องขันแก้ว๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙ป.ธ.๘๒๕๕๕
๙๒.พระมหากฤษณลักษณ์เขมงฺกโรเกิดสมบูรณ์๔๒๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗ป.ธ.๙๒๕๕๕
๙๓.พระมหาเทวาญาณทสฺสีทาศรี๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘ป.ธ.๙๒๕๕๕
๙๔.พระมหาจรูญอาภทฺธโรบัวศรี๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙ป.ธ.๙๒๕๕๕