ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเกื่องธมฺมฉนฺโทตรั่นหมั่น๓๑๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระธีรภัทธีรภทฺโทบูรณกานน์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.สามเณรณิชพนเกตุพึ่งดำเนิน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.สามเณรธงชัยศิริดีไวย์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.สามเณรอัคพลวิจิตรจินดา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรพัทรพงศ์ก้างออนตา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรสุเทพบุตรพุ่ม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรอาชัญสอาดเอี่ยม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรธีรโรจน์ชินรัตน์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.พระกองปิงธมฺมวโรเหยียน๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรจิตตสังวรราณา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรวัฒนารักษาภักดี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรวีระพัฒน์เจริญสุข๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรพลรากรปักเขมายัง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๕.สามเณรพรมโชคบุญเรือง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖.สามเณรอภิสิทธิ์อุปเทพ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๗.สามเณรธิติโสระมัด๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๘.สามเณรธนพัฒน์พงษ์พยัคฆ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๙.สามเณรพัทธนันท์บุญเติม๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๐.พระปั้งปสนฺโนพันธนาลัย๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๑.สามเณรวัชระจูมพล๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๒.สามเณรเจษฎาหาสีโน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๓.สามเณรสรณคมน์โลนุช๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๔.พระมหาหุมพันภทฺทวโรจันทวงศ์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๕.พระมหาอุเทนอุเทโนสะอู๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๖.สามเณรธวัชชัยแก้วนวล๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๗.สามเณรศรันย์มูลอินทร์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๘.สามเณรศราวุธใยเมือง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๙.สามเณรดำรงค์ฤทธิศรีเดช๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๐.สามเณรเตชิตตระกูลกิจเจริญ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๑.สามเณรทวีคูณจันดำ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๒.สามเณรบัสปันติ๊บ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๓.พระมหาธีรภัทร์ธีรภทฺโทเกตุสมบูรณ์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๔.สามเณรสยมภูนามนาย๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๕.สามเณรจิรายุทธ์วิลัยวงค์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๖.สามเณรเดชนรงค์ชาววัง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๗.สามเณรสุรทินธนะมีเสมอ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๘.สามเณรพิชิตชัยศิรินู๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๙.สามเณรณพวุฒิวรรณศรี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๔๐.พระมหานันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์๓๙๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๑.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติสมฺปนฺโนทัศชา๔๐๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๘ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๒.พระมหาเด่นศักดิ์คุณกโรดวงผล๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๙ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๓.พระมหาวีรพลวีรพโลจันทมาศ๔๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๐ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๔.พระมหาธรรมรัตน์ธมฺมรตโนมหาระชน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๕.พระมหาอภิชาติอภิชาโตพรหมประสิทธิ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๖.สามเณรโสภณพระมนตรี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓ป.ธ.๖๒๕๕๖
๔๗.สามเณรพัฒโนทัยปูคำ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๗๒๕๕๖
๔๘.สามเณรขวัญชัยบุตรวิเศษ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๖
๔๙.พระมหาเชิดชูวรวิชฺชญฺญูกรานรอด๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๖
๕๐.พระมหาสายฝนมณิโชติมณีโชติ๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑ป.ธ.๘๒๕๕๖
๕๑.พระมหาเอกชัยเอกญฺชโยสันติปัญญา๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒ป.ธ.๘๒๕๕๖
๕๒.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓ป.ธ.๘๒๕๕๖
๕๓.พระมหาไพรัชวิรโชดอกพอง๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๙ป.ธ.๙๒๕๕๖