ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพีระศักดิ์ธมฺมาภินนฺโทอินเหล็ก๓๙๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระพงศกรปหฏฺโฐสุขโข๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรอานนท์บาทโพธิ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรอนิกบารัว๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรบาบูมาระมา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรธรรมจักรขอช่วยกลาง๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรรัตชานนท์โกศล๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรพชรกรอัครพิชญกุล๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรพชรพลอัครพิชญกุล๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรนิติพัตรงามวงษ์๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๓๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรอนุรักษ์โพธิวัฒน์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.พระวรพลวรพโลแก่นกำจร๓๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๓.สามเณรวุฒิชัยน้อยคำพวง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๔.สามเณรพร้อมสุขนาชารี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๕.สามเณรณัฐพลรุนชัย๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๖.พระถ่อถมฺภิโกโฮวัน๓๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๗.พระปรีชาจารุวณฺโณน้อยจุฬา๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๘.สามเณรโยธินรัตโน๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๙.สามเณรอภิวัฒน์มะโนรัตน์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๐.สามเณรธวัชสีไผ่แดง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๑.พระมหาณรงค์ฤทธิ์ปญฺญาภรโณพรหมมาโนช๓๗๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๒.พระมหาแปงเปมิโยวงศ์มณีพร๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๓.สามเณรเจนณรงค์สำเภานนท์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๔.สามเณรชนินาถพิบูลนุรักษ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๕.พระมหาสันติชวโนประสานสันติกุลปากน้ำวัดปากน้ำ๕๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๖.พระมหาพีรยุทธธมฺมสรโณมีมากปากน้ำวัดปากน้ำ๕๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๗.พระมหาพงศกรฐิตาจาโรจันขุนทดปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๘.สามเณรวันเฉลิมกินก้านปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๙.พระมหานลินธมฺมโชโตพึ่งเพ็ง๔๕๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๐.พระมหาอรุณอรุโณถนอมจิต๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๑.พระมหาโชคชัยธีรวฑฺฒโนแสงบุญเรืองกุลปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๒.พระมหาธวัชชัยธีรทฺธโชพุทธกูลปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๓.พระมหาบัญชาคเวสโกแสงอินทร์๔๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๔.พระมหาณัฐพลสุทฺธิสทฺโธเรือนงาม๔๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๕.พระมหาโสภณโสภณจิตฺโตพระมนตรี๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๖.สามเณรดำรงค์ฤทธิศรีเดช๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๗.สามเณรอาชัญสอาดเอี่ยม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๘.พระมหาฉลองธมฺมฉนฺโททุยมะเริง๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖ป.ธ.๙๒๕๖๑
๓๙.พระมหาวิเชียรสุธีโรสิงห์คิบุตร๓๑๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗ป.ธ.๙๒๕๖๑