ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประเสริฐสนฺตจิตฺโตพวงจำปา๓๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระธีรพงค์ถามวโรปฏิรูปานนท์๒๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระภูมิพัฒน์ญาณวุฑฺโฒคำมี๒๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระธรรณพกนฺตธมฺโมวิบูลธรรมบาล๔๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.สามเณรรัชชานนท์รัตนวรรณี๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.สามเณรเทพกมลวรฤทธิ์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรต้นตระการติยะกว้าง๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรอภิวัชลาคำ๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรเทวาพันธุ์สิงห์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรศราวุธแซ่ซื่อ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรอภินัณนิลบัวลา๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรวีรภัทรเผ่าแสง๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรอนุสรณ์แสนยามาตร๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรชาญชัยเยรัมย์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรสุรเชษฐ์ตรีพรหม๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรเด่นภูมิกันสุทธิ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรอานันท์จำนวน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรบุญทันอินทะมาตย์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรณัฐพลนฤภัย๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรณัฐพลชิดนอก๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรธฤตนิ่มเจริญสุข๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรวันเฉลิมศิริวรรณ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรพรเทพองค์อินทร์๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรชนกันต์หวังนฤพาน๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรภูวดลพลระศรี๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรภูวนัยปะกาละตัง๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรฉัตรหวลระลึก๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรรัชพลรัตนวารี๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรจารุวิทย์โจนรัมย์๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรธนาดุลยิ่งเสมอ๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรจรัสพงศ์ปลอกทอง๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรอภิเษกลาดบาศรี๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.พระธนกรกิตฺติปญฺโญสร้อยศรี๔๙๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๔.พระสารสินอคฺควโรสิงห์โตทอง๕๙๑๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๕.พระจักกฤษณ์ขนฺติโกสาระสมแสง๒๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๖.สามเณรอาทิตย์เมาลี๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๗.สามเณรธวัชชัยคำเรืองศรี๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๘.สามเณรขจรบุญธรรม๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๙.สามเณรสุปัญญารังษิตนันท์๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๐.สามเณรพนมกรยลประสาร๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๑.สามเณรมาณพแสงหิรัญ๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๒.สามเณรสนธยาทำนองดี๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๓.สามเณรทศพลขุนคงเสถียร๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๔.สามเณรบุญเกิดทั่งเทพ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๕.สามเณรกฤษดาสิมมาเคน๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๖.สามเณรเอกรัฐเศษวงค์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๗.สามเณรณัฐวุฒิอภิรักษ์ชาติสกุล๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๘.สามเณรธีรดนย์อาป้อง๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๙.สามเณรกิตตินันท์ห่อหุ้มดี๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๐.สามเณรธีรชัยพันไหล๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๑.สามเณรวัชรพลดอนมอญ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๗๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๒.สามเณรสุรเชษฐ์สิงห์ชัย๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๓.สามเณรพิพัฒน์วิชัยวงค์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๔.สามเณรสรวิทย์ประณีตพลกรัง๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๕.สามเณรพิริยะประเสริฐศรี๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๖.พระมหาปฐมพงษ์คุณสาโรบุญชูศรี๖๐๒๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๕๗.พระมหาสมเกียรติมนาโปม่วงน้อยเจริญ๔๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๕๘.สามเณรชิตณรงค์มูลละ๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๕๙.สามเณรคมสันกาละดี๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๐.สามเณรสรวิศด่อนแผ้ว๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๑.สามเณรณัฐวุฒิปิ่นวรวงค์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๒.พระมหาคำนวนอคฺคจิตฺโตนวลคำ๔๘๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๕๗