ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนุกูลกิตฺติปุญฺโญฉายแก้ว๒๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.พระสุวรรณกมฺพุวณฺโณทองรัศมี๖๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.พระอาคมกิตฺติญาโณกุลอนงค์๒๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.พระทนงอาทโรพัฒนโสภณ๖๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรมารถปรีชาปัดถาวงษ์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรพงศธรบริวารชินบัญชร๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรสถาพรแก้วเกตุสี๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๒๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรปัญญาสีอ่อน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรสาธิตบุญสิทธิ์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรวัชระรังแก้ว๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรภาณุวัฒน์เทียมเพ็ชร์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรกล้าจันทร์สว่าง๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรอำพลศรชัย๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรยุทธนาประณีตพลกรัง๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรอนุวิทเอี่ยมเยี่ยมเจริญ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรประสิทธิ์ทะเรืองรัมย์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรณัฐพลชายชาญชัยวัฒน์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรพรรณาไกรสร๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรสมบัติอำคา๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรณัฐวุฒิขำอรุณ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.พระสำรองสุขิโตทองแปรง๓๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๓๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.พระจรินทร์ธมฺมิโกสุดใจรักษ์๒๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๓๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๓.สามเณรอรรถพลจันทร์ลา๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๓๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๔.สามเณรหัสนัยศรีแก้ว๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๓๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๕.สามเณรพันธ์เทพพลอยประเสริฐ๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๖.สามเณรมารุดวงษ์พระราม๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๗.สามเณรแบ๊งค์สนธิพิมพ์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๘.สามเณรธนภัทรยืนนาน๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๙.สามเณรสมคิดรวมรัมย์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๐.สามเณรอุดมดลเจือ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๑.สามเณรประสิทธิ์เวชประมูล๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๒.สามเณรเอกชัยจันทคาน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๓.สามเณรมัจพรนามกร๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๔.สามเณรมงคลปานเหล่า๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๕.สามเณรสุภมิตรไทยบุตร๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๖.สามเณรปิยวัฒน์ตั้งกระโทก๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๗.สามเณรสามารถจันทร์นอก๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๘.สามเณรวุฒิวรสีเป้า๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๙.สามเณรนิติกรแปลงไธสง๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๐.สามเณรอนุทัยเสือดำ๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๑.สามเณรอนุพงษ์พรหมลิ๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๒.สามเณรเกษตะพลพวงจำปา๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๓.สามเณรอาวุธรักษาธิกรณ์๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๔.สามเณรศรศิริเนาวรัตน์๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๕.สามเณรอดิรุขเมืองนาริน๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๖.สามเณรภิรมศักดิ์คะยอม๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๗.สามเณรปิยะดงดอน๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๔๘.สามเณรเหรียญชัยพาวัง๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๔๙.สามเณรเสกสรรค์แสงมะณี๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๐.สามเณรนิรัตน์เลขกระโทก๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๑.สามเณรพงศ์กรนามวิเศษ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๒.สามเณรพงษ์เพชรลาพึง๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๓.สามเณรศักการะเชียรรัมย์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๔.สามเณรอัมรินทร์ตะเกิงผล๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๕.สามเณรวีระพรมสกุล๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๖.พระเอ็ดดี้ฐานิสฺสโรวงศ์ทะนี๒๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๗.พระพิเชษฐ์คุณวีโรชิดชม๓๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๘.พระสำเนาว์อานนฺโทศรีเสวก๓๙ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๙.พระธงชัยสุธมฺโมสุนทรโชติ๓๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๐.สามเณรนนท์ท้องช้าง๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๑.สามเณรคณิตศาสตร์มั่นในบุญธรรม๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๒.สามเณรเกรียงไกรกั้วประดับ๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๓.สามเณรสมควรลาดนอก๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๔.สามเณรอริสมันต์เชิญรัมย์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๕.สามเณรสายชลสมรมิตร๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๖.สามเณรสนธยาดวงจันทึก๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๗.สามเณรอนุชาหอมกลิ่นเนียม๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๘.สามเณรเกียรติศักดิ์อำคา๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๙.สามเณรขวัญสุวรรณสิงห์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๐.สามเณรศราวุธสิงห์สนั่น๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๑.สามเณรฉัตรชัยกิติยายาม๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๒.สามเณรวัชระสอนคำหาญ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๓.สามเณรดามคำโฮง๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๘๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๔.สามเณรชัชวาลย์สง่าคำตระกูล๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๗๕.สามเณรสันติสาธร๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๗๖.สามเณรสันติสาธร๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๑