ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวิจิตรวิจิตฺโตวงษ์คำคูณ๒๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.สามเณรจักรพันธ์คงมนต์๑๙ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.สามเณรราเมนทร์เจริญยิ่ง๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรสิริชัยทองดีเลิศ๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรเดชดำรงค์อินอยู่๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรธงชัยสืบแก้วอุทัย๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรปัญญาหาญกล้า๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๑๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรอรรถชัยมงคลหมาย๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรสมศักดิ์ทักสนนท์๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรฉัตรชัยโคตรสมบัติ๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรนเรศนินทรักษ์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรคัมภีร์กันทองสุข๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรนราเสมรสุนทร๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรกิตติศักดิ์พลแสน๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรสุรกาญจน์พิมพะ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรประสารพิมพะ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรธีรพงษ์วงษ์น้อย๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรณัฐพลง่อนกลางดอน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรจักรพนธ์ชัยฉลาด๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรรังสิมันต์พงษ์สุข๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรสุนทรขามประโคน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรเจริญภรณ์โรปรัมย์๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรเกียรติศักดิ์เพ็ชรครุฑ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรณัฐพลเฮงประสิทธิ์๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรไพโรจน์มณีโชติ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรประสิทธิ์คะเสนา๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรปริญญาซื่อความซื่อ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.สามเณรโอกึนรัมย์๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.สามเณรแสงจันทร์วรเมือง๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรจิตพลกิตติชัยนันท์๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรเทพรัตน์ทอนไสระ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรธีรศักดิ์วิลัย๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรนพพลขุนคงเสถียร๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรปกรณ์ดอนถวิล๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรจำเนียรกรีตกราย๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรอมรเทพยุติไธสง๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรจารุกิตติ์แสงเขียว๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.สามเณรอานันต์กลบกระโทก๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๙.สามเณรอานนท์กลบกระโทก๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๐.สามเณรเอนกชัยอ่อนเกล้า๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๑.สามเณรประเทืองกล่าวรัมย์๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๒.สามเณรพีระพงษ์มืดคำบง๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๓.สามเณรศราวุฒิรักษาพล๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๔.สามเณรประดิษฐ์สุพรรณโมกข์๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๕.สามเณรไพบูลย์อ่ำวิลัย๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๖.สามเณรเทพรักษ์พิมพะ๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๗.สามเณรธนธรณ์อุทัยน้อย๑๒ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๘.สามเณรวิทวัสจวบศรี๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๙.สามเณรจักรพงษ์ภูบุญราช๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๐.สามเณรวีระพูนประโคน๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๒๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๕๑.พระประวีณฐานสมฺปนฺโนวงค์ศิลา๓๑๑๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๒.พระสำรองสุขิโตทองแปรง๓๔๑๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๓.พระสุวุฒิสุจิตฺโตวรวิทย์พินิต๔๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๔.พระคมสันต์ธีรปญฺโญทำทวี๒๙ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๕.พระสุรศักดิ์ธมฺมวโรสืบสา๔๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๖.พระสุวรรณกมฺพุวณฺโณทองรัศมี๖๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๗.พระอาคมกิตฺติญาโณกุลอนงค์๒๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๘.สามเณรอรรถพลจันทร์ลา๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๙.สามเณรมารถปรีชาปัดถาวงษ์๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๐.สามเณรหัสนัยศรีแก้ว๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๑.สามเณรพันธ์เทพพลอยประเสริฐ๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๒.สามเณรมารุตวงษ์พระราม๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๓.สามเณรแบ็งค์สนธิพิมพ์๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๔.สามเณรปัญญาสีอ่อน๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๕.สามเณรอุดมดลเจือ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๖.สามเณรประสิทธิ์เวชประมูล๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๗.สามเณรภาณุวัฒน์เทียมเพ็ชร์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๘.สามเณรกล้าจันทร์สว่าง๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๙.สามเณรอำพลศรชัย๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๐.สามเณรยุทธนาปราณีตพลกรัง๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๑.สามเณรอนุวิทเอี่ยมเยี่ยมเจริญ๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๒.สามเณรณัฐนันท์ไกรษร๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๓.สามเณรอัครพลอุทัยน้อย๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๔.สามเณรมัจพรนามกร๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๕.สามเณรสมบัติอำคา๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๖.สามเณรมงคลปานเหล่า๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๗.สามเณรสุภมิตรไทยบุตร๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๘.สามเณรปิยวัฒน์ตั้งกระโทก๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๙.สามเณรสามารถจันทร์นอก๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๐.สามเณรวุฒิวรสีเป้า๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๑.สามเณรนิติกรแปลงไธสง๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๒.สามเณรอนุทัยเสือดำ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๓.สามเณรอนุพงษ์พรหมลิ๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๔.สามเณรอาวุธรักษาธิกรณ์๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๕.สามเณรศรศิริเนาวรัตน์๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๖.สามเณรอดิรุจเมืองนาริน๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๗.พระนรินทร์นริสฺสโรสุวรรณโชติ๓๕๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๙๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๘.พระทองดียุตฺตธมฺโมจอมศิริ๓๗๑๓ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๙๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๙.สามเณรเกษตะพลพวงจำปา๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๙๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๐.พระมหาวีระพลปิยสีโลเกตุแก้ว๓๕๑๔ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๑.พระมหาเอ็ดดี้ฐานิสฺสโรวงศ์ทะนี๒๙ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๒.พระมหามณีอํสุสีโลดวงศรี๒๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๓.สามเณรเกียรติศักดิ์อ่ำคา๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๔.สามเณรสมควรลาดนอก๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๕.สามเณรสนธยาดวงจันทึก๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๖.สามเณรเกรียงไกรกั้วประดับ๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๗.สามเณรเสกสรรค์แสงมะณี๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๘.สามเณรสายชลสมรมิตร๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๙.สามเณรสมฤทธิ์โกสุม๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๐.สามเณรเหรียญชัยพาวัง๑๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๑.สามเณรอัมรินทร์ตะเกิงผล๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๒.สามเณรศักการะเชียรรัมย์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๓.สามเณรขวัญสุวรรณสิงห์๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๔.สามเณรวีระพรมสกูล๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๕.สามเณรพงษ์ศกรนามวิเศษ๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๖.สามเณรปิยะดงดอน๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๕๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๗.สามเณรคณิตศาสตร์มั่นในบุญธรรม๑๘ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๕๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๘.สามเณรนิรัตน์เลขกระโทก๑๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๕๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๙.สามเณรชัชวาลย์สง่าคำตระกูล๑๙ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๒