ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระบุญชวนปญฺญาวุโธผลาผล๒๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.สามเณรโกวิทย์สุขฉายา๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.สามเณรนิรุตติ์ปฏิรูปัง๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรปัญญาเนื้อไม้หอม๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรนพดลศรีสร้อย๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรพีรพงษ์โครงปราโมท๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรคำนึงนาวัน๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรสวนัทอันทอง๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรคำนวนคุณเที่ยง๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรอนุชาพนาสันต์๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรครองทรัพย์จันทร์สิน๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรวัชราป้องปาน๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๒๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.พระมานิตจิรตฺถิโกสุขสมแดน๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.พระสำราญกนฺตสีโลโนนด้วง๓๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.พระวรายุทธยโสธโรจันทร์แก้ว๒๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรปรีชาขำอุปถัมภ์๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรชานนท์นุวงศ์ธรรม๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรรังสรรค์สีพล๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรอโนชาหลักคำพันธ์๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรกฤษฏ์สีพล๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรประสงค์ขาวดี๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรประพัฒศรีปะทาเส๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรดามธานี๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรสุริยาอุราแก้ว๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรอิทธิพลมะเดชา๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรมงคลพาลหาญ๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรเนรมิตรแดงบุตร๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรพร้อมพงศ์มีเศษ๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรทวีศักดิ์ขุลี๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๒๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรเชิดศักดิ์ป้องปาน๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๓๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรวีรศักดิ์หลักคำพันธ์๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๓๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรฉัตรยาจั่นตา๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๓๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.สามเณรธีรวุฒิทิพนัด๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๓๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.พระนเรศสิริธมฺโมใจนุกูล๔๒๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๕.พระนิยมหิริธมฺโมอิ๋วสูงเนิน๓๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๖.พระพนัสฉินฺนาลโยโคตรวงศ์๓๒พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.พระธรรมชาติถิรปญฺโญจันทร์ทองแท้๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.พระเดชาเตชวณฺโณแสนจันทร์๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.สามเณรไกรสรขาวดี๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.สามเณรธงชัยพระบุราณ๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๑.สามเณรเป็นหนึ่งเนขมานุรักษ์๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๒.สามเณรไทยรัตน์พระบุราณ๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๓.สามเณรมนตรีเทศสนั่น๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๔.สามเณรปรีชาร่มขาว๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๕.สามเณรวิกรณ์จันหม้อ๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๖.พระมหาขวัญชัยกิตฺติวํโสมีสมวงษ์พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๗.พระมหาจำเริญอนาวิโลพลชัยพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๘.พระมหาบุญณรงค์อภิชาโตตันติพิมลพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๙.พระมหามนตรีสิริคุตฺโตอินเทียมพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๐.พระมหาวิชิตสุตธมฺโมมือขุนทดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๑.พระมหาโยธินธมฺมญาโณสถิตพงศ์พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๒.สามเณรจำรัสโยธาพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๓.สามเณรอรรถพลบางเอี่ยมพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๔.สามเณรยุทธพจน์พาลหาญพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๕.สามเณรจตุพลสายหยุดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๖.สามเณรจักพรรณตางจงราชพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๗.สามเณรประเสริฐเขียวมีพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๘.สามเณรวิรัตน์ทองภูพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๙.พระมหาปกรณ์ฐานุตฺตโมการสมบัติ๓๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๐.พระมหาประพันธ์ปญฺญาวุฑฺโฒคำบุรี๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๑.สามเณรณรงค์กรตพาลหาญ๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๒.สามเณรธีระยุทธแผลติตะ๑๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๖
๖๓.สามเณรไกรชิตสอาดจันดี๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๖
๖๔.พระมหาวินัยวิภูสิโตดีลา๓๓๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๐๖ป.ธ.๗๒๕๔๖
๖๕.สามเณรชีวิตสอาดจันดี๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๔๖