ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระลำเพยชยาภาโสไชยภู๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระประพัฒน์จิรวํโสจิรพงษ์เมตต์๓๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระสมบัติสมฺปตฺติโกคลังภูเขียว๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.พระยงศิลป์วรสิปฺโปพรหมณี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.พระธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.พระสาโรจน์สารโรจโนโพธิ์แก้ว๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.พระประพิศพฺรหฺมสุโภพรมเมือง๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.พระนพดลนวคุโณถ่อนสันเทียะ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.พระสุทธิชัยสุทฺธิชโยชัยกิตติภรณ์๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.พระวิชัยจิตฺตรกฺขิโตแซ่เอี่ยม๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.พระสมคิดจิตฺตวํโสขัตตุพงศ์วณิช๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.พระเผด็จศักดิ์สกฺกธมฺโมผดุงชิต๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.พระสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.พระเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.พระสมศักดิ์ปิยสีโลชัยวรนิจ๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.พระวิสิฐปญฺญาวโรวรวรุณศาสตร์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.พระสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรศิริธันว์สราวรรณ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรบันเทิงคำลาเลี้ยง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสมบัติเหล่าทองสาร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรชัยสิทธิ์อยู่เย็น๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรสุรสิทธิ์สูตรทองมั่น๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรวรชิตศรีเชียงสา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรศุภสิทธิ์ชนะฤทธิชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรชาตรีวงษ์วรรณ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๙.สามเณรสมจิตรก้อนหนู๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๐.สามเณรศักดิ์ดาออมสิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๑.สามเณรเพลินมหาพรหม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๒.พระประสารวชิรชโยวชิราวุฒิชัย๓๕๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๓.พระวิรัตน์มณิกนฺโตแซ่เฮ้ง๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.พระวีระชัยวีรชโยกฤษณีไพบูลย์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.พระบุญชัยจารุทตฺโตจารุทรรศน์๔๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรชมแก้วพวง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.สามเณรสนามแย้มแสง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๙.พระมหากมลชัยกมโลศรีกำลัง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๐.พระมหาสุวัดสุวฑฺฒโนเสนเพ็ง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๑.สามเณรเรวัฒสลีอ่อน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๒.สามเณรสุรเดชคำโสภาา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๓.สามเณรสนิทคารัมย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๔.สามเณรภัทรพลตั้งคุปตานนท์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๕.สามเณรพรเทพมีพารา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๖.พระมหาวสันต์ลิมฺปนกุโลแซ่ลิ่ม๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๗.พระมหาจำลักษณ์ฐิตญาโณสารนาถ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๘.พระมหาสมบูรณ์พุทฺธิสมฺปุญฺโญผมทำ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๙.สามเณรวิวัตศิริรัตน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๐
๕๐.สามเณรประสิทธิ์เสาวคนธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๐
๕๑.พระมหาศิริศักดิ์เหมมูโลเหมะมูล๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๒.พระมหาธรรมนูญธมฺมปตฺโตทำนุสมบัติ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๓.พระมหาสดาสตฺถนนฺโทกะทิศาสตร์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๔.พระมหาสมศรียติสุโรค่ำคูณ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๕.พระมหาอนันตชัยฐิตชโยสิมลี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๖.พระมหาสมบัติธมฺมทีโปฤกษ์สว่าง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๗.พระมหาทิพย์โอภาสโกขันแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๘.พระมหาคองเขนสิริจนฺโทจันริส๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๕๙.พระมหาสุพลสุพโลสุขดา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๐.พระมหาเพชรกล้าสิริมนฺโตศรีมาบุตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๑.พระมหาโกวิทย์โกวิโทกาญจนกันโห๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๒.พระมหาลักษณะกิตฺติญาโณบุญคํา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๓.สามเณรนิพนธ์พันธ์เหมือน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๔.สามเณรสมพรพันธ์มณี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๕.สามเณรจําเนียรบุตรสาร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๖.สามเณรสุวิทย์ธีรเนตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๖๗.พระมหาสุธรรมสุรตโนแก้วเคน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๖๘.พระมหาเสถียรสุวณฺณฐิโตคําบ่อ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๖๙.พระมหาชัชวาลย์โอภาโสศรีสวัสดิ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๗๐.สามเณรสมพรณ์พุกสาย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๗๑.พระมหาจําเรียนสิกฺขาสโภสังเกตุ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๗๒.สามเณรสามารถเพชรสมัย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๐